Webinar. La retribució de l’administrador i el seu tractament fiscal òptim

El càrrec d’administrador ha de ser gratuït o retribuït? On ha de constar aquest càrrec?
Qui ha d’establir l’import màxim de remuneració anual?
Què diu la sentència del Tribunal Suprem de 26 de febrer del 2018 en relació a la retribució dels administradors?
Quins requisits ha de complir la retribució de l’administrador per tal que sigui deduïble a l’Impost de Societats?


Els empresaris ens trobem molt sovint que aplicar tota la normativa a les nostres empreses és un handicap important, ja que van canviant els criteris, la interpretació i la legislació. Un dels temes que més controvèrsies ha generat és la retribució dels administradors; per una banda, per les diferents interpretacions i criteris que s’han anat generant en relació a aquest tema i, per l ‘altra, per les diferents funcions que es poden realitzar com a membres de l’òrgan d’administració (funcions deliberatives, representatives i executives), per tal de complir les diferents normatives i que l’empresa es pugui beneficiar de les diferents reduccions, exempcions i deduccions.

Els ponents d’aquest webinar seran:

Simón Fernández. Advocat de TAX Legal
Mireia Llumà. Assessora fiscal de TAX Figueres
Josep Mª Marsillo. Advocat laboralista de TAX Legal

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top