Vols conèixer les noves sancions que pots tenir per no dipositar els Comptes Anuals al Registre Mercantil?

El Real Decret 2/2021, de 12 de gener estableix un nou règim sancionador per l’incompliment de l’obligació de dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil. La novetat és que l’ICAC “pot encarregar” al Registre Mercantil la imposició de les sancions.

Ara bé, amb la publicació del Reial Decret 2/2021, s’estableix un marc de col·laboració entre l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes -ICAC- i la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, per encomanar la gestió i la proposta de decisió sobre els expedients sancionadors per l’incompliment del deure de dipòsit de comptes als registradors mercantils competents per raó del domicili obligat. Evidentment per aquesta delegació i encàrrec de gestió el Col·legi Oficial de Registradors de la Propietat i Mercantils i de Béns Mobles d’Espanya obtindrà “comissió o retribució” pels seus acompliments.

D’aquesta manera, l’obtenció d’una nova font d’ingressos pel Col·legi de Registradors (tasca per la que  s’estima que pugin rebre el 50% de la recaptació sancionadora) juntament amb l’objectiu del legislador de perseguir les societats inactives que no disposen de liquiditat per seguir operant i acumulen impagats i problemes financers deixant-se inerts, entenem que serà l'esperó definitiu per la posada en pràctica d’aquestes sancions per falta de dipòsit de les comptes anuals al Registre Mercantil.

A més, si bé és cert que això no ho trobem en aquest desenvolupament reglamentari, l’Agencia Tributària pot ser l’encarregada de la gestió de la recaptació d’aquestes sancions i de les reclamacions corresponents quan existeixin impagats.

 

Règim sancionador

Aquest Real Decret també estableix els criteris per a determinar l’import de la sanció.

- La sanció serà del 0.5 per mil de l’import total de les partides d’actiu, més el 0.5 per mil de la xifra de vendes de l’entitat inclosa en l’última declaració presentada davant l’Administració Tributaria, el qual l’original haurà d’aportar-se a la tramitació del procediment.

- Si no aporta la declaració tributària senyalada, la sanció s’establirà en el 2% del capital social segons les dades que consten al Registre Mercantil.

- Si s’aporta la declaració tributaria i el resultat d’aplicar els mencionats percentatges a la suma de les partides de l’actiu i ventes foren major que el 2 per cent del capital social, es quantificarà la sanció d’aquest últim reduït en un 10%.

 

Termini per resoldre i notificar la resolució en el procediment sancionador

El termini total de resoldre i notificar la resolució al procediment sancionador serà de sis mesos a comptar des de l’adopció pel president de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes -ICAC- de l’acord de incoació, sense perjudici de la suspensió del procediment i de la possible ampliació de dit termini total i dels parcials previstos per diferents tràmits del procediment.

Des de TAX Economistes i Advocats sempre recomanem a l’empresari complir amb el requisit formal de presentar les comptes anuals al Registre Mercantil i així o farem per tots els nostres clients. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top