Tots els becaris en pràctiques cotitzaran a partir d'octubre de 2023

El Reial Decret-llei 2/2023 introdueix una nova obligació per a les empreses: totes les companyies hauran de donar d'alta en la Seguretat Social als becaris. Això és independentment que realitzin pràctiques remunerades o no.

Al BOE es recull l'obligatorietat de computar els períodes de pràctiques a la vida laboral amb efectes de cara a la jubilació, per la qual cosa passaran a comptabilitzar-se com a períodes cotitzats siguin pràctiques remunerades o no. Una mesura que serà d'obligat compliment des del pròxim 1 d'octubre de 2023 i, a més, també estableix una via per a aquelles persones que han estat becàries als dos anys previs a la publicació del decret al ser de caràcter retroactiu.

Per tant, a partir de l'1 d'octubre de 2023, els qui estiguin realitzant pràctiques remunerades o sense remunerar, començaran a cotitzar com a treballadors per compte aliè, encara que amb determinades condicions com per exemple que no cotitzaran per desocupació, FOGASA o formació professional i tampoc aportaran al MEI.

En el cas de les pràctiques no remunerades, s'exclourà també la protecció per la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes. Respecte al compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, a les pràctiques remunerades correspondrà a l'entitat o organisme que financi el programa de formació, que assumirà a aquest efecte la condició d'empresari. A les pràctiques sense remunerar, correspondrà a l'empresa, institució o entitat, tret que al conveni o acord de cooperació es disposi que tals obligacions correspondran al centre de formació responsable de l'oferta formativa.

Com seran les cotitzacions?

La cotització a la Seguretat Social, tant a les pràctiques remunerades com a les no remunerades, s'ajustarà a les següents previsions: les empreses tindran un 95% de deducció a les quotes per contingències comunes. De cara a futures prestacions, cada dia treballat en pràctiques no remunerades serà considerat com 1,61 dies cotitzats.

Necessites assessorament laboral?

A TAX oferim assessorament laboral, fiscal i legal a empreses i autònoms. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top