Tots els becari@s en pràctiques cotitzaran a partir del 2024

Des de l’1 de gener del proper any totes les companyies hauran de donar d’alta a la Seguretat Social als becari@s, independentment de si realitzen pràctiques remunerades o no.

 

Aquest retard en la cotització dels becari@s es produeix en plena negociació de l’Estatut del Becari, del qual se n’espera la publicació en els propers mesos.

 

Què és un Contracte de pràctiques?

El contracte de pràctiques, conegut després de la Reforma Laboral com a contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional és una modalitat regulada a l’article 11.3 de l’Estatut dels Treballadors en el qual existeix relació laboral.

 

Per a poder realitzar un contracte d’aquest tipus, el treballador ha d’estar en possessió d’un títol universitari, de FP, Màster, de Certificat de Professionalitat o equivalent, és a dir, disposar d’estudis oficials ja finalitzats.

 

El requisit és que no hagin transcorregut més de 3 anys des de la finalització, o 5 anys si té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, després de la Reforma Laboral. La seva durada serà d’entre 6 mesos i 1 any.

 

A més, al ser un contracte laboral en Règim General, s’exigeix la seva corresponent alta del treballador@ a la Seguretat Social.

 

Recordem que l’1 de gener del 2019 es va derogar la bonificació en les assegurances socials que tenia aquest contracte.

 

Per la qual cosa no tenen dret a cap bonificació (només per a col·lectius com en el cas de persones amb discapacitat o de transformació a indefinit). Aquests contractes sempre paguen assegurances socials.

 

El salari serà l’establert al conveni col·lectiu, sense que en cap cas pugui ser inferior a la retribució mínima establerta per a aquesta modalitat ni al SMI en proporció al temps de treball efectiu.

 

Quines pràctiques estaran obligades a cotitzar a la Seguretat Social el 2024?

Fins ara, únicament els estudiants amb pràctiques remunerades cotitzaven a la Seguretat Social en concepte de contingències comunes i contingències professionals. Així, els becari@s amb pràctiques remunerades sumaven anys d’experiència laboral a tenir en compte per a accedir a la jubilació.

 

Què passa amb la cotització de les pràctiques no remunerades?

El Reial Decret Llei 2/2023, va modificar la Disposició addicional cinquanta-dosena de la Llei General de la Seguretat Social, incloent al Sistema de Seguretat Social als alumnes que realitzin pràctiques formatives o acadèmiques externes incloses al programa de formació.

 

Quin tipus de pràctiques hi estarien incloses?

  • Les realitzades per alumnat universitari de graus, màster, doctorat, títols propis de la universitat, diplomes d’especialització o d’expert.
  • Les realitzades per alumnat de FP, sempre que no es prestin al règim de formació professional intensiva.

 

En un inici aquestes persones treballadores en pràctiques havien de començar a cotitzar a partir de l’octubre d’aquest any, però finalment s’ajorna la data de cotització. Serà a partir de l’1 de gener del 2024 quan la situació millori per a tots els becari@s. Les empreses que acullin becari@s, incloent-hi les pràctiques que realitzin alumnes universitaris i de Formació Professional, els hauran de donar d’alta a la Seguretat Social. Aquestes pràctiques quedaran compreses com a “assimilades” a treballador@s per compte aliè al Règim General de la Seguretat Social.

IMPORTANT! Tots els becari@s s’han de donar d’alta, independentment de si reben remuneració o no.

Hi haurà excepcions en relació a la integració dels estudiants al Règim de la Seguretat Social. S’exclouen aquells que facin pràctiques a bord d’embarcacions depenent del Règim Especial del Mar.

Aquesta mesura sorgeix per obligar a computar els períodes de pràctiques a la vida laboral amb efectes de cara a la jubilació.

 

Com seran les cotitzacions pels treballador@s en pràctiques el 2024? Qui les hauria de pagar?

Els becari@s en pràctiques cotitzaran a la Seguretat Social, però no cotitzaran pels conceptes de desocupació, FOGASA o formació professional. Tampoc aportaran el MEI. A les pràctiques no remunerades s’exclourà la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

S’haurà de realitzar alta a la Seguretat Social a l’inici de les pràctiques i baixa a la seva finalització. A efectes de comunicar a TGSS l’alta i baixa hi haurà un termini de 10 dies naturals des de l’inici o fi de les pràctiques.

Tot apunta a què les companyies tindran un 95% de deducció en les quotes per contingències comunes. L’Estat es farà càrrec de cobrir pràcticament la totalitat de les quanties a aportar a la Seguretat Social dels treballador@s en modalitat de pràctiques.

Si tenim en compte les futures prestacions, cada dia treballat en pràctiques no remunerades es considerarà com 1,61 dies cotitzats. En cap cas podrà sobrepassar el número de dies que tingui el mes corresponent.

El compliment de les obligacions de Seguretat Social, en el cas de pràctiques formatives remunerades correspondrà a l’empresa que financi el programa de formació, que ho assumirà com si fos l’empresari.

Per les pràctiques remunerades es cotitzarà aplicant les normes de cotització dels contractes de formació en alternança, establertes a la Llei de PGE. I la base mínima de cotització serà la mínima vigent en cada exercici pel grup 7.

En les pràctiques no remunerades les obligacions seran de l’empresa o entitat on es desenvolupin, excepte conveni que indiqui que se’n responsabilitzi l’entitat educativa. La cotització en el cas de pràctiques no remunerades consistirà en una quota empresarial per cada dia de pràctiques per contingències comunes i professionals que determini la Llei de PGE.

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top