T’interessa, com a empresa, fer un pla de pensions pels teus treballador@s?

Què és un pla de pensions d'ocupació?
Són aportacions econòmiques de cara a la jubilació del treballador fins ara promogut per la pròpia empresa que, entre d’altres coses, suposa importants estalvis fiscals, ajudant a més a l’empresari a retenir talent. 

Entre els avantatges d’aquests plans de pensions hi trobem un important estalvi fiscal per ambdues parts de cara al 2023. 


Quines són les novetats del pla de pensions d'ocupació per aquest 2023?
El passat 1 de juliol del 2022 va entrar en vigor la Llei 12/2022, del 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d'ocupació, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions. Entre els aspectes que recull, un en particular – la reducció de quotes en assegurances socials per aportacions a plans d'ocupació – comença a aplicar a partir de l’1 de gener del 2023 que suposa un increment dels avantatges fiscals dels plans d'ocupació, tant per a empresaris com per a treballadors. 


Quins són els avantatges per a l’empresa?

  • Els plans de pensions d'ocupació suposen grans avantatges per a l’empresa més enllà de l’àmbit fiscal, perquè permeten retenir el talent i fomentar la fidelització dels treballadors
  • Des del punt de vista fiscal, l’empresa pot obtenir una reducció de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes per la seva aportació als plans de pensions d'ocupació, únicament per l’increment de la quota que derivi directament de l’aportació empresarial al pla de pensions. 
  • L’import màxim de la contribució a la qual s’aplica la reducció es calcula multiplicant per 13 la quota que resulta a l’aplicar a la base mínima diària de cotització del grup 8 del Règim General de la Seguretat Social per a contingències comunes el tipus general de cotització a càrrec de l’empresa per a la cobertura d’aquestes contingències. Això significa que el límit serà de 128,85 euros al mes o 1.546,27 euros anuals. 
  • Deducció en la quota íntegra de l’Impost sobre Societats del 10 per cent per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 euros, aplicable als exercicis socials que s’iniciïn a partir del 2 de juliol del 2022. 

*Quan es tracti de treballadors amb retribucions brutes anuals iguals o superiors a 27.000 euros, la deducció s’aplicarà sobre la part proporcional de les contribucions empresarials que corresponguin a l’import de la retribució bruta anual ressenyat. 

 

Quins avantatges té pel treballador@?
S’aplica una reducció a l’IRPF més favorable a aquest tipus de pla a partir del 2023: el límit de 1.500 euros a la deducció general per aportacions a plans de pensions s’incrementa en 8.500 euros anuals el 2023 sempre que l’increment procedeixi de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a la contribució empresarial.

L’import màxim de la reducció de la base imposable de 8.500 euros s’aplica sempre que es compleixin les condicions indicades a la norma. En concret, hauran d’aportar tant l’empresa com el treballador de manera proporcional, en base al coeficient que se’ns indica al següent quadre, i en funció de la quantitat aportada anualment. 

 

Import anual de la contribució Coeficient
Igual o inferior a 500 euros     2,5
Entre 500,01 i 1.000 euros     2
Entre 1.000,01 i 1.500 euros     1,5
Més de 1.500 euros     1

    

Un autònom@ pot tenir un pla de pensions d'ocupació?
Sí. Entre els avantatges pels autònoms s’introdueix un nou límit d’aportació i deducció per les seves contribucions als plans de pensions d'ocupació simplificats que ascendeix a 4.250 euros. 

Així, un autònom pot aportat en total 5.750 euros anuals si se suma el límit d’aportacions a plans de pensions individuals de 1.500 euros. 


Vols més informació sobre els plans de pensions d'ocupació? Contacta amb nosaltres.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top