T'interessa adherir-te a la consolidació fiscal abans del 31 de desembre?

Saps que la consolidació fiscal permet diferir la tributació d'operacions “intercompany”? I que també permet aplicar directament les bases positives i negatives dins del Grup?

La Llei de l'Impost de societats permet que les societats que formen part d'un grup puguin optar de manera voluntària per tributar sota el règim de consolidació fiscal, la qual cosa suposa que les diferents societats del grup es considerin a l'efecte de l'Impost de societats com un subjecte passiu únic, tributant el grup per la suma de bases imposables de totes les societats que l'integren.

Per a poder consolidar fiscalment, resulta necessari que existeixi una societat matriu dominant, que pot ser no resident, formant part del grup consolidat totes aquelles societats espanyoles que estiguin participades directament o indirectament en, almenys, el 75% per la societat dominant amb independència del seu volum.

El règim de consolidació fiscal és especialment atractiu per a aquells grups de societats en els quals existeixen societats que generen beneficis i altres que generen pèrdues, ja que permet compensar de manera automàtica els resultats positius i negatius al mateix exercici, aconseguint anticipar la compensació de pèrdues sense necessitat d'esperar que la societat del grup que ha generat les pèrdues obtingui resultats positius.

Avantatges d'aquest règim

 • La compensació de manera automàtica de les bases imposables positives obtingudes per societats amb les bases imposables negatives obtingudes per altres societats del mateix grup.
 • Exoneració de l'obligació de retenció i ingrés a compte respecte als interessos i altres rendiments satisfets entre les entitats que formen part del mateix grup.
 • No hi ha obligació de documentar les operacions vinculades.
 • Diferiment en la tributació per les rendes generades per les operacions realitzades intragrup, ja que són eliminades a l'hora de determinar la base imposable.

Exemple:
La societat A té el 100% de les participacions de la societat B. La societat A té una base imposable de 100 i de la societat B de -50. Les úniques operacions intragrup són uns ingressos anuals per arrendaments de 25 que cobra la societat A de la B.

 • Opció sense consolidació fiscal:

La societat A té una quota de l’IS de 25 (100 x 25%)

La societat B genera una base imposable negativa pendent de compensar en exercicis futurs de -50. A més, periòdicament ha d'ingressar les retencions de l'arrendament que paga a la societat A.

 • Opció amb consolidació fiscal:

 

Societat A

Societat B

Grup consolidació

Bases imposables Individuals

10

-50

50

Eliminacions / Incorporacions

-25

+25

0

BI prèvia grup

75

-25

50

Quota IS

0

0

12,50

 

A més,

- les societats no hauran d'informar ni documentar les operacions vinculades entre elles

- i estaran exonerades de retenir per les operacions realitzades entre elles.

Requisits del règim de consolidació fiscal:

És necessari que es compleixi que: 

 • Una de les societats ha de tenir una participació, directa o indirecta, de com a mínim el 75% del capital social de les altres.
 • Ser societats anònimes, limitades o comanditàries per accions.
 • Ser residents al territori espanyol.
 • No estar exemptes de l'Impost de societats.
 • No haver estat declarades en situació de concurs.
 • Tenir el mateix tipus de gravamen que l'entitat dominant del grup.
 • Tenir el mateix exercici social.

Termini per a sol·licitar l'opció

Una vegada adoptat l'acord a la Junta General d'accionistes, s'haurà de comunicar a l'Agència Tributària amb anterioritat a l'inici del període impositiu en el qual hagi de ser aplicable el règim, que en la majoria dels casos serà durant el mes de desembre.

Busques assessorament fiscal per a la teva empresa?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top