Tens una empresa del sector de la construcció? Novetats importants

L'obligació de les empreses de la construcció de realitzar aportacions a un pla de pensions d'ocupació simplificada és una important novetat que es recull al nou conveni col·lectiu del sector de la construcció. Per tant, si tens una empresa del sector de la construcció amb empleats, des de l'1 de febrer has d'aportar un pla de pensions per als teus treballador@s, independentment de la mida de la teva empresa.

Quines són les condicions que hauran de complir aquestes empreses de la construcció?

 • A partir de l'1 de febrer, totes les empreses hauran de realitzar contribucions mensuals, les quals s'efectuaran o ingressaran a mes vençut el dia 22 de cada mes.
 • Si s'incorpora una persona a l'empresa a partir de l'1 de febrer i encara que sigui un contracte temporal d'escassa durada-, caldria complir amb l'obligació d'aportar.
 • Tant l'empresa com l'assalariat podran realitzar aportacions voluntàries.
 • Si l'assalariat acaba la seva relació laboral amb l'empresa, podrà traslladar els fons a un altre pla de pensions.
 • Els fons cobriran les contingències de jubilació, defunció i incapacitat permanent. És a dir, els empleats podran rescatar-los quan concorri qualsevol d'aquestes circumstàncies.
 • Les empreses podran deduir de l'Impost de Societats el 10% de les contribucions, amb el límit de la retribució anual de 27.000 €.
 • Les aportacions cotitzen a la Seguretat Social com a retribució en espècie, però estan pràcticament bonificades íntegrament.
 • Les contribucions no estan subjectes a IRPF.
 • Els empleats no podran renunciar al pla a canvi d'una compensació econòmica.

Qui gestionarà aquest pla de pensions sectorial?

El pla de pensions sectorial serà gestionat per VidaCaixa i les empreses de la construcció hauran d'emplenar l'annex facilitat per l'entitat gestora - que estarà disponible a la seva pàgina web.

Aquesta obligació té caràcter retroactiu?

Si, té caràcter retroactiu, per la qual cosa les empreses hauran de realitzar les aportacions corresponents als exercicis 2022 i 2023, sempre que l'empleat segueixi donat d'alta en el negoci a partir de l'1 de febrer de 2024.

És a dir, els negocis no haurien d'aportar pels assalariats que hagin cessat a l'empresa abans d'aquesta data a l'empresa.

S'han de realitzar les aportacions amb efecte retroactiu des de 2022, i es dona un termini 90 dies a les empreses -des de la seva entrada en vigor- per a posar-se al dia amb aquests pagaments. Per tant, tens fins a l'1 de maig de 2024 per a realitzar les contribucions corresponents a 2022 i 2023.

Quines quantitats s'han d'aportar?

El conveni indica el següent:

 • Al 2022, l'1% dels sous recollits a les taules salarials que es recullen en el conveni provincial corresponent durant 2021.
 • Al 2023, la mateixa quantia.
 • Al 2024, seran les mateixes quantitats, sumant un 0,25% de les taules salarials corresponents a 2023.

Aquests percentatges depenen de les taules salarials recollides en els respectius convenis provincials, per la qual cosa les quantitats a aportar podrien variar entre un territori i un altre.

Puc jo com a autònom realitzar aportacions a aquest pla de pensions?

Sí, ho pots fer en el teu propi nom. Aquestes contribucions et permetran deduir fins a 4.250 euros anuals a les teves declaracions de RENDA, després de l'entrada en vigor d'aquest producte d'estalvi per a la jubilació, a mitjan 2022.

Així, aquestes deduccions poden sumar-se al límit de 1.500 € permès per Hisenda en el cas dels plans de pensions individuals, per a aconseguir una reducció de fins a 5.750 € a l'any en la base imposable de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Necessites assessorament?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top