Tens una empresa del sector de la construcció? Has de tenir en compte aquesta novetat sobre el pla de pensions

Al setembre, el BOE publicava el VII Conveni General del Sector de la Construcció d’Espanya, que inclou un tema important en relació amb el Pla de Pensions d’Ocupació simplificat del sector. T’expliquem què has de tenir en compte.

 

El passat 23 de setembre es va publicar al BOE el VII Conveni General del Sector de la Construcció i, en contret al Llibre Tercer article 240, s’incorporen les especificacions del Pla de Pensions d’Ocupació simplificat del sector de la Construcció. Així mateix, en negociació col·lectiva s’ha aprovat pels anys 2022, 2023 i 2024 que part dels increments salarials pactats han d’anar via aportació pla de pensions. Considerant-se l’aportació al pla com a part del salari.

 

Què és un pla de pensions simplificat?

Es tracta d’un sistema d’aportacions econòmiques de cara a la jubilació del treballador fins ara promogut per la pròpia empresa que, entre d’altres coses, suposa importants estalvis fiscals, ajudant a més a l’empresari a retenir talent.

 

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, incideix en què “els plans de pensions d’ocupació (PPO) constitueixen la part fonamental del segon pilar de la previsió social a través d’un mecanisme d’estalvi de cara a la futura jubilació. Els altres dos pilars són la pensió pública de jubilació (primer pilar) i els plans de pensions individuals (tercer pilar)”.

 

Aquesta acció incideix directament en l’article cinc, del Títol I del Llibre Tercer del VII Conveni General del Sector de la Construcció, en referència a la vigència del pla, de caràcter indefinit i d’inici quan s’aprovi la seva inclusió al Fons de Pensions d’Ocupació.

 

A l’hora de l’operativitat del pla de pensions, els treballadors s’hi adheriran de manera automàtica, excepte en el cas dels autònoms, que ho han de sol·licitar de manera expressa, segons el procediment establert en el propi document.

 

Beneficiaris i prestacions

Els beneficiaris d’aquest pla seran “per les contingències de jubilació i incapacitat permanent, la persona física que en el moment de la producció del fet causant ostenti la condició de Partícip o Partícip en suspens segons el present Reglament d’Especificacions, fins i tot quan no hi hagi comunicat expressament el seu esdeveniment o no hagi sol·licitat la prestació corresponent”.

 

“En el cas de la contingència de mort d’un Partícip o un Beneficiari tindrà la condició de Beneficiari la persona o les persones que hagi designat expressament aquest i en la proporció indicada per aquest; si no s’indica proporció, havent-hi més d’un Beneficiari, s’entendrà que ho són a parts iguals. En defecte de designació expressa serà Beneficiari, en ordre excloent, el cònjuge supervivent constant matrimoni o parella de fet segons allò establert pel règim de la Seguretat Social aplicable en allò relatiu a la pensió de viudetat, en el moment de la mort del Partícip, els fills del Partícip a parts iguals i els altres hereus legals en proporció a la seva part en l’herència. En defecte de tots ells, el propi Pla de Pensions”.

 

Imports de les contribucions obligatòries

La contribució empresarial durant la vigència del contracte de treball, per aquelles persones treballadores que tinguessin condició de Partícips, i que no tinguessin interromput o suspès el contracte de treball per alguna de les causes previstes en la legislació vigent, serà, pels anys 2022, 2023 i 2024, la següent:

 

  • Al 2022, d’un 1% de l’import dels conceptes salarials de les taules del 2021 del conveni col·lectiu que resulti d’aplicació, si la persona treballadora prestés serveis durant tot l’any 2022 a temps complet o, en el seu defecte, de la part proporcional corresponent.
  • Al 2023, d’un 1% de l’import dels conceptes salarials de les taules del 2021 del conveni col·lectiu que resulti d’aplicació, si la persona treballadora prestés serveis durant tot l’any 2023 a temps complet o, en el seu defecte, de la part proporcional corresponent.
  • Al 2024, d’un 1% de l’import dels conceptes salarials de les taules del 2021 del conveni col·lectiu que resulti d’aplicació, més un 0,25 per cent de l’import dels conceptes salarials de les taules del 2023 del conveni col·lectiu que resulti d’aplicació, si la persona treballadora prestés serveis durant tot l’any 2024 a temps complet o, en el seu defecte, de la part proporcional corresponent.
  • Pels anys 2025 i següents, el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció renegociarà les contribucions al Pla de Pensions.

 

En referència a la modalitat de les prestacions, són per jubilació, per mort i per incapacitat permanent, essent el dret del treballador a rebre la quantia resultant del seu Dret Consolidat (els diners amb els quals ha contribuït el partícip més els seus rendiments).

 

En referència a la forma de recepció dels diners, s’han establert diferents formes: renda garantida, sense periodicitat establerta o capital íntegre.

 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top