Tens un establiment turístic? Les noves taxes turístiques entraran en vigor a partir de l’1 d’octubre del 2021 (Catalunya)

Quins establiments i equipaments estan subjectes a l’impost?

  • Els establiments hotelers, els apartaments turístics, els càmpings i els establiments de turisme rural.
  • Els albergs de joventut.
  • Els habitatges d’ús turístic.
  • Les àrees de pernoctació destinades a albergs mòbils.
  • Les embarcacions de creuer turístic.

 

Quines són les noves tarifes i com es calculen?

Tarifa Barcelona ciutat

Tipus d’establiment  Tarifes de l’01/04/2017 al 30/09/2021  Noves tarifes a partir del 01/10/2021
Hotel de 5 estrelles, gran luxe, càmping de luxe i establiment o equipament de categoria equivalent (EB1)  2,25 €  3,50 €

Hotel de 4 estrelles i 4 estrelles superior i establiment o equipament de categoria equivalent (EB2) 
1,10 €  1,70 €
Habitatge d’ús turístic (EB4)  2,25 €  2,25 €
Resta d’establiments i equipaments (EB3)  0,65 €  1,00 €
Embarcació de creuer

- Més de 12 hores (CR1)
- 12 hores o menys (CR2) 

2,25€
0,65€ 
3,00€
1,00€

 

Tarifa resta de Catalunya
En el supòsit de reserva anticipada de l’allotjament, la tarifa aplicable és la vigent en el moment de fer la reserva sempre que se satisfaci en aquest moment l’import de la reserva i de l’impost. 

 

Tipus d’establiment  Tarifes de l’01/04/2017 al 30/09/2021  Noves tarifes a partir del 01/10/2021
Hotel de 5 estrelles, gran luxe, càmping de luxe i establiment o equipament de categoria equivalent (ET1)  2,25 €  3,00 €
Hotel de 4 estrelles i 4 estrelles superior i establiment o equipament de categoria equivalent (ET2)  0,90 €  1,20 €

Habitatge d’ús turístic (ET4) 
0,90 €  1,00€
Resta d’establiments i equipaments (ET3)  0,45 €  0,60 €
Embarcació de creuer (CR3)

- Més de 12 hores
- 12 hores o menys  

2,25€
3,00€
1,00€

 

Tarifa especial
La tarifa especial és aplicable a les estades als establiments que, dins d’un centre recreatiu turístic, estiguin situats a les àrees en què s’admeten activitats de joc i apostes.

En el supòsit de reserva anticipada de l’allotjament, la tarifa aplicable és la vigent en el moment de fer la reserva sempre que se satisfaci en aquest moment l’import de la reserva i de l’impost.

Tipus d’establiment  Tarifes des de l’01/04/2017
Hotel de 5 estrelles, gran luxe, càmping de luxe i establiment o equipament de categoria equivalent (TE1)   5,00 €
Hotel de 4 estrelles i 4 estrelles superior i establiment o equipament de categoria equivalent (TE2)   3,50 €
Resta d’establiments i equipaments (TE3)  2,50 €

 

Important:
S’estableix un màxim de quota, corresponent a 7 unitats d’estada per persona. L’impost es pagarà al principi de l’estada i s’aplicarà una vegada aplicat el preu de la pernoctació i l’IVA corresponent.


Existeixen exempcions?

  • Les estades subvencionades per programes socials d'una administració pública de qualsevol estat membre de la Unió Europea.
  • Les persones d'edat igual o inferior a setze anys.
  • Les estades que es facin per causes de força major, determinades per reglament. S'entenen per causes de força major els esdeveniments que es produeixin en el territori de Catalunya que no s'hagin pogut preveure o que s'hagin pogut preveure però hagin estat inevitables, com les catàstrofes naturals o els actes violents.
  • Les estades que faci qualsevol persona per motius de salut, i també les de les persones que l’acompanyin.


Com es liquida?
L’Agència Tributària de Catalunya és l’encarregada de recaptar aquest impost

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top