Tens un empleat de la llar? Aquestes seran les noves obligacions a partir d'octubre

El Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, va introduir novetats en la relació laboral de les persones treballadores de la llar, especialment referent a la prestació per desocupació. Analitzem les novetats en la cotització a la Seguretat Social des d'1 d'octubre fins a 31 de Desembre de 2022 i per a l'any 2023.

Dret a percebre prestació per desocupació

Implica modificacions a la cotització en la Seguretat Social, per a contemplar aportacions per la contingència de desocupació i FOGASA.

Així, el Real-Decret recull canvis a les obligacions en matèria de cotització per a empleades els llar que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per a cada persona ocupadora.

Les persones ocupadores hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, durant el mes de gener de 2023, les dades necessàries per al càlcul i el pagament de les quotes de la Seguretat Social, i especialment les dades bancàries precises per al pagament de les cotitzacions, així com l'entitat gestora o en el seu cas col·laboradora de la Seguretat Social per la qual opten a l'efecte de la cobertura de les contingències professionals, sempre que totes aquestes dades no s'haguessin comunicat amb anterioritat.

Des d'1 de gener de 2023, i amb independència del nombre d'hores de treball al mes que realitzi la persona treballadora, l'afiliació, l'alta i la cotització corresponen sempre a l'ocupador o ocupadora (titular de la llar familiar). La sol·licitud d'alta es realitza a les Administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social i haurà de formular-se amb antelació al començament de l'activitat laboral. La sol·licitud de baixa i variacions de dades es presentaran dins del termini dels 6 dies naturals següents al del cessament en el treball o d'aquell en què la variació es produeixi.


Cotització a la Seguretat Social
El Reial decret llei 16/2022, introdueix dos períodes temporals en les cotitzacions:

  • Cotitzacions entre l'1 d'octubre i 31 de desembre 2022

Els tipus de cotització aplicables per a la contingència de desocupació i per a determinar les aportacions al Fons de Garantia Salarial en aquest sistema especial, entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de 2022, seran:

1. El tipus de cotització per desocupació serà del 6,05 del qual el 5% serà a càrrec de l'ocupador i el 1,05% a càrrec de l'empleat.

2. El tipus de cotització al Fons de Garantia Salarial serà de 0,2 a càrrec exclusiu de l'ocupador.


A partir de l'1 d'octubre de 2022, els ocupadors que tinguin contractada o contractin sota qualsevol modalitat contractual a una persona treballadora al servei de la llar i li donin d'alta en el Règim General de la Seguretat Social, tindran dret a una reducció del 20% en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al Sistema Especial per a Empleats de Llar establerta en aquest règim.

Així mateix, tindran dret a una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al Fons de Garantia Salarial en aquest Sistema Especial.

  • Cotitzacions des d'1 de Gener de 2023

El Reial decret llei 16/2022, també s'assenyala que, a partir de gener de 2023, la cotització per desocupació ha de fer-se en els termes establerts en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

També actualitza les bases i tipus de cotització al Sistema Especial per a Empleats de Llar incloent l'escala de retribucions i bases aplicable durant l'any 2023.
 

Els intervals de retribucions, així com les bases de cotització s'actualitzaran en la mateixa proporció que ho faci el salari mínim interprofessional per a l'any 2023.

Les persones que tinguin contractada o contractin sota qualsevol modalitat contractual a una persona treballadora al servei de la llar i li donin d'alta en el Règim General de la Seguretat Social, tindran dret a una reducció del 20% en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al Sistema Especial per a Empleats de Llar; i tindran dret a una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al Fons de Garantia Salarial en aquest Sistema Especial.

D'altra banda, des de l'1 d'Abril de 2023, com a alternativa a la reducció del 20% citada, les persones ocupadores que donin d'alta en el Règim General de la Seguretat Social a una persona treballadora al servei de la llar, tindran dret, durant tota la situació d'alta en aquest règim, a una bonificació del 45% o del 30% en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

Pagament de les cotitzacions

El pagament de les cotitzacions es farà efectiu durant el mes següent a la seva meritació. El responsable de l'ingrés serà sempre l'ocupador. El procediment d'ingrés de les quotes es realitzarà, de manera obligatòria, mitjançant domiciliació bancària o càrrec en compte.

L'obligació de cotitzar es manté des de la data del començament de l'activitat fins al cessament en aquesta activitat.

I pel que fa a les bonificacions per la contractació de cuidadors en famílies nombroses que s'estiguessin aplicant l'1 d'abril de 2023, mantindran la seva vigència fins a la data d'efectes de la baixa dels cuidadors que donin dret a les mateixes al Règim General de la Seguretat Social.

Aquestes bonificacions seran incompatibles amb les reduccions i bonificacions establertes a la disposició addicional primera Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre.

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb TAX Economistes i Advocats.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top