Tens un allotjament turístic? Has de presentar el model 179 abans del 31 de gener

Qui ha de presentar el model 179?

Els professionals que actuen com a intermediaris en el lloguer d'immobles amb finalitats turístiques, és a dir, aquells que posen en contacte a l'arrendador amb els arrendataris i perceben una comissió o retribució econòmica per la contractació efectiva entre totes dues parts (administradors de finques, APIs, plataformes col·laboratives d'Internet, etc.). Per tant presentar el model 179 no és responsabilitat ni del propietari de l'habitatge ni dels inquilins. Les encarregades de fer-ho són les plataformes que mitjancen la cessió entre amfitrió i hoste, com Airbnb, Booking.com o Vrbo.

Quins lloguers s'hauran d'informar en el model 179?

Aquells lloguers que compleixin els següents requisits:

  • Que suposin la cessió temporal de la totalitat o de part d'un habitatge que estigui situat dins del territori espanyol i que estigui moblat i equipat per a utilitzar-se de manera immediata.
  • I que no estiguin entre les excepcions que estableix la normativa. Per tant, no han de declarar-se, entre altres, aquells arrendaments temporals que es regeixen per una normativa específica (per exemple, els d'establiments hotelers, allotjaments rurals, albergs o càmpings), els habitatges gestionats per universitats per als seus alumnes i empleats, o l'ús d'habitatges per porters, guardes o altres assalariats.

Quan es presenta el model 179?

El 28 de febrer de 2023, es va publicar l’Ordre HFP/188/2023, de 27 de febrerque modifica el termini de presentació de dita declaració informativa, i passa a ser anual en lloc de ser trimestral com fins ara. El nou termini de presentació previst per al model 179 serà aplicable, per primera vegada, a les declaracions informatives corresponents a l’exercici 2023, que hauran de presentar-se al gener de 2024, del 1 fins el 31 de gener.

Què passa si s'incompleix l'obligació de presentar el model 179?

Aquelles empreses intermediàries que incompleixin la seva obligació de presentar el model 179 a Hisenda estaran incorrent en una infracció i el més probable és que siguin sancionades.

En cas de no presentar la declaració, aquesta sanció podria arribar als 600.000 €, mentre que si es lliura fora de termini, podria oscil·lar entre 300 i 20.000 €. D'altra banda, si les dades que es presentessin no fossin correctes, la quantia de la sanció seria de 200 €. Finalment, en cas d'ometre voluntàriament algunes dades, l'empresa haurà de pagar una multa de 20 € per cada dada del qual no hagi informat a Hisenda.

Què passa si Hisenda detecta que un propietari no està tributant?

Encara que els propietaris dels lloguers vacacionals no hagin de fer res relacionat amb el model 179, la implantació del mateix també suposaria sancions per a aquells propietaris que no declarin els ingressos que estiguin obtenint de llogar les seves propietats de lloguer vacacionals. Això és així perquè, amb l'aplicació del model 179, la vigilància serà major, i aquells pisos turístics considerats il·legals tindran més possibilitats d'incórrer en sancions, que poden arribar a ser elevades.

S'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat amb data 28 de febrer de 2023, l'Ordre HFP/188/2023, de 27 de febrer, per la qual s'aprova la relació de valors negociats en centres de negociació, amb el seu valor de negociació mitjà corresponent al quart trimestre de 2022, a efectes de la declaració de l'impost sobre el patrimoni de l'any 2022 i de la declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes, i per la qual es modifica l'Ordre HAC/612/2021, de 16 de juny, per la qual s'aprova el model 179, "Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics" i s'estableixen les condicions i el procediment per presentar-los.

L'ordre esmentada modifica el termini de presentació de la declaració informativa esmentada, ja que, analitzat el contingut de la mateixa, s'ha considerat procedent que la seva presentació es realitzi amb periodicitat anual.

Per això s'ha modificat, en primer lloc, el títol de l'Ordre HAC/612/2021, de 16 de juny, que passa a denominar-se:

"Declaració informativa anual de la cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics".

Com s’ha dit, s'ha modificat també el termini de presentació, que serà el comprès entre l'1 i el 31 de gener de cada any, en relació amb la informació i operacions que corresponguin a l'any natural immediat anterior, i s'han actualitzat a conseqüència les claus i valors permesos a emplenar al camp “Període”.

El nou termini de presentació previst per al model 179 és aplicable, per primera vegada, a les declaracions informatives corresponents a l'exercici 2023, que s'han de presentar el gener de 2024.

Necessites assessorament fiscal?

A TAX podem ajudar-te. Contacta amb nosaltres

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top