Tens un allotjament turístic a Catalunya i tens previst fer accions per a estalviar aigua?

S'obre el tràmit d'inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris a projectes destinats a reduir el consum d'aigua mitjançant la reutilització i l'estalvi per part dels establiments que presten serveis d'allotjament turístic.

Poden ser objecte d'aquest ajut activitats elegibles iniciades a partir del dia 1 de gener de 2023. El termini màxim per a acabar-les és de dotze mesos a comptar des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajut.

Qui pot sol·licitar aquest ajut?

Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin titulars o explotadores dels establiments situats a Catalunya que presten el servei d'allotjament turístic dels tipus següents:

a) Establiments hotelers: hotels, apartotels, hostals i pensions.

b) Càmpings.

c) Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals en qualsevol de les seves modalitats de masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.

d) Apartaments turístics.

e) Els albergs de joventut de titularitat privada, quan prestin serveis turístics d'allotjament, i, per tant, estiguin subjectes a l'impost sobre les estades en establiments turístics.

Les actuacions elegibles s'han d'executar exclusivament en zones del negoci que es destinin a allotjament turístic.

Requisits per a accedir a la inscripció prèvia

Per a accedir a la inscripció prèvia, les persones interessades han de complir els requisits següents:

  • Els establiments han d'estar situats a Catalunya. Es necessari que els establiments per als quals es sol·licita l'ajut estiguin inscrits al Registre de turisme de Catalunya en el moment de presentar el formulari d'inscripció prèvia o, en el cas dels albergs de joventut, cal que estiguin inscrits al Registre d'instal·lacions juvenils de Catalunya.
  • Les persones jurídiques i les persones físiques empresàries han d'estar donades d'alta en el cens d'activitats econòmiques corresponent el dia que sol·licitin l'ajut.

Quantia i característiques

  • Se subvencionarà un percentatge del cost elegible del projecte presentat. La resta del cost de l'acció subvencionada va a càrrec de la persona beneficiària.
  • La quantia de la subvenció atorgada, juntament amb les ajudes de minimis percebuts per l'empresa o entitats els tres últims anys, no pot superar els 300.000,00 euros.
  • Els projectes elegibles a partir de 50.000,00 euros de cost elegible, o en cas que l'actuació s'executi en establiments que presten el servei d'allotjament turístic amb més de 30 places, cal que aportin l'auditoria hídrica.
  • Acreditar la reducció del consum d'aigua respecte de la situació de partida a conseqüència de les actuacions elegibles a executar.

Són costos elegibles els que es detallen a continuació:

a) Els costos de la redacció dels projectes tècnics relacionats amb els tipus d'actuació objecte d'ajut, inclosos els informes o diagnòstics de reducció de consum d'aigua.

b) Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajut. Es consideren costos de gestió de sol·licitud de l'ajut les despeses que la persona sol·licitant o beneficiària de l'ajut pugui ingressar a una empresa o professional per a dur a terme la gestió administrativa i documental de la seva sol·licitud davant l'òrgan instructor. Per tant, perquè aquestes despeses siguin admeses com a cost elegible, han d'estar degudament establertes i detallades en un document o oferta vinculant contractual formalitzada amb l'empresari o empresària o professional corresponent, i cal acompanyar la còpia, juntament amb la resta de documentació requerida en el moment de sol·licitar l'ajut. En cap cas no s'admet que aquestes despeses de gestió superin el 4% de l'import de l'ajut sol·licitat, amb un límit de 3.000,00 euros per expedient.

c) Els costos de la direcció facultativa de les actuacions.

d) Els costos d'execució de les obres o instal·lacions.

e) La inversió efectuada en equips i materials.

f) Els costos de redacció d'informes i la resta de documentació requerida per a sol·licitar i justificar aquests ajuts.

g) Els costos de gestió de la justificació de l'acompliment de les actuacions. Es consideren costos de gestió de la justificació aquelles despeses que la persona beneficiària de l'ajut pugui satisfer a empreses o professionals per a dur a terme la gestió tècnica, administrativa i documental per a justificar davant l'òrgan instructor que s'han dut a terme les actuacions que conformen el projecte.

h) L'informe de l'auditor@ sobre el compte justificatiu.

i) L'informe que acrediti l'acompliment adequat de les actuacions objecte de l'ajut, emès per un organisme o una entitat de control. El cost elegible màxim total admès per a sufragar les despeses enunciades a les lletres g), h) i i) d'aquest apartat no pot superar globalment el 7% de l'import de l'ajut sol·licitat, amb un límit de 7.000,00 euros per expedient. Aquests serveis es poden dur a terme i facturar durant el període concedit per a presentar la documentació justificativa.

j) Altres partides necessàries (auxiliars o no) específiques de cada tipus d'actuació.

k) Els costos corresponents a actuacions preparatòries que siguin necessàries per a presentar la sol·licitud o fer les corresponents inversions, com poden ser projectes, memòries tècniques o auditories hídriques, certificats relacionats amb la reducció del consum d'aigua, etc., es poden considerar subvencionables, encara que hagin estat facturats amb anterioritat, sempre que, en tots els casos, aquestes actuacions preparatòries s'hagin contractat fins a dos anys abans de la presentació de la sol·licitud. També es considera actuació preparatòria la realització d'auditories hídriques, que són considerades cost elegible encara que s'hagin facturat amb anterioritat a la sol·licitud amb un límit de 7.000,00 euros per expedient i un màxim d'un 10% del cost elegible de l'actuació. S'entén per auditoria hídrica, a l'efecte d'aquesta Ordre, l'informe signat per professionals del sector que contingui una anàlisi i diagnosi de l'establiment amb indicació de possibles solucions i propostes per a reduir el consum d'aigua.

La suma dels costos elegibles corresponent a les lletres a), b), c), f), g), h) i) i k) no pot superar el 25% del cost de l'ajut sol·licitat, amb independència dels límits indicats en cadascun dels tipus.

Es considera despesa feta aquella que hagi estat efectivament pagada abans de la finalització del període de justificació que determinen les bases.

Termini per a fer la inscripció prèvia

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del primer dia hàbil a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i fins al 27 de març de 2024 a les 15.00 hores.

Com puc accedir a la inscripció prèvia i formulari de confirmació de projecte?

La presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l'ajut, sempre que es compleixin els requisits que es fixin per a concedir-ho tant a les bases reguladores com a les convocatòries.

La prelació en l inscripció prèvia no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top