Tens treballadors fixos discontinus? La Inspecció de Treball et pot estar vigilant

La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) ha començat a actuar contra el frau en l'ús del contracte fix discontinu, investigant a més de 14.600 empreses en les que existeixen indicis d'ús fraudulent d'aquest tipus de contracte.

Què estan investigant?

  • Aquells contractes que, per les seves característiques, no reflecteixen clarament quins períodes seran d'activitat i quins d'inactivitat.
  •  Els contractes en els quals la transformació de fixos discontinus en fixos ordinaris no es produeix.
  • Treballadors contractats durant onze mesos a l'any, que seran considerats per a la ITSS, almenys a priori, com a contractes indefinits ordinaris en que el període d'inactivitat correspon en realitat a les vacances.

La Inspecció assenyala els sectors d'hostaleria, turisme i agricultura com els principals, en els quals observen majors nivells d'ús fraudulent de la contractació fixa discontínua, per la qual cosa es podria estar aprofitant aquest contracte com a substitut del temporal.

Es revisarà especialment les baixes indegudes de treballadors, per a evitar que es camuflin les vacances que han de ser a càrrec de l'ocupador com a períodes d'inactivitat amb càrrec a la Seguretat Social mitjançant prestació per desocupació.

Així, es pretén prevenir no sols el mal ús dels contractes de treball sinó també l'accés indegut dels treballadors a la prestació per desocupació.

Com evitar ser investigat?

Si realitzes contractes fixos discontinus, has de tenir en compte que serà necessari especificar la causa que justifica l'elecció d'aquest contracte, la jornada i la seva distribució horària, que serà considerada a temps complet, tret que el conveni o l'acord d'empresa admetin la modalitat a temps parcial.

De la mateixa manera s'han de respectar els criteris objectius i formals pels quals ha de regir-se la crida, que tal com disposa l'article 16 de l'Estatut dels Treballadors, sera conforme al conveni col·lectiu aplicable, o en defecte d'això, l’acord d'empresa.

Així, s'ha de justificar que l’elecció d'un contracte fix discontinu és encertada i que concorren necessitats en l'empresa que fan òptima la seva elecció.

I si rebo una notificació?

Si reps una notificació, tindràs un mes per a regularitzar la seva situació.

Durant el període de regularització es podrà:

  • No contestar la notificació, si s'estima que s'està actuant diligentment, encara que és recomanable recopilar informació i documents que acreditin que aquest comportament s'ajusta a la legalitat.
  • Transformar el contracte fix discontinu a indefinit conforme suggereix la ITTSS, seguint el procediment d'actuació corresponent.

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb TAX Economistes i Advocats.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top