Tens treballadors desplaçats? Cal que ho comuniquis a la Seguretat Social

Si la teva empresa desplaça un treballador a un altre país de forma temporal, has de comunicar aquest desplaçament a la Seguretat Social. Aquesta comunicació es realitza per a poder continuar cotitzant a Espanya durant el desplaçament, de manera que el treballador segueixi cobert per la Seguretat Social en cas d’accident o malaltia. Encara que el desplaçament duri unes hores, la teva empresa ha de realitzar la comunicació.

 

DESPLAÇAMENT A PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA, ESPAI ECONÒMIC EUROPEU O SUÏSSA

Si es desplaça de forma temporal un treballador a un sol país de la Unió Europea, Espai Econòmic europeu o Suïssa, s’ha de continuar cotitzant a Espanya si es compleixen els següents requisits:

  • La durada del desplaçament no ha d’excedir de 12 mesos.
  • El treballador ha de tenir antecedents a la Seguretat Social espanyola d’almenys 1 mes abans del seu desplaçament, en qualsevol règim.
  • El treballador desplaçat no ha de ser enviat per a substituir a una altra persona prèviament enviada, excepte si entre la suma dels dos desplaçaments no sumen més de 12 mesos.

En cas d’incompliment d’algun dels requisits anteriors, la cotització s’ha de realitzar al país de destí.

No obstant això, si el desplaçament finalment dura més de 12 mesos, i continua tenint caràcter temporal, es pot sol·licitar la pròrroga del manteniment de la legislació espanyola de la Seguretat Social a Espanya. Si perd el seu caràcter temporal, és a dir, el treballador es quedés a treballar al país de destí, haurà de cursar la seva baixa a la Seguretat Social espanyola.

L’empresa ha de comunicar a la Seguretat Social el desplaçament mitjançant el model TA-300, emetent la Seguretat Social el formulari A1, i aquest document és el que el treballador ha de portar al país de destinació (per a acreditar que cotitza al país d’origen i compleix amb els requisits exigits).

 

DESPLAÇAMENT A PAÏSOS FORA DE LA UNIÓ EUROPEA

Amb conveni bilateral

Si existeix conveni bilateral entre tots dos països, el treballador cotitzarà conforme el que s’estableixi en aquest conveni regulador.

El desplaçament, igual que en el cas dels països de la UE, s’haurà de comunicar el model TA-300 i un formulari específic per a cada país (al web de la Seguretat Social hi trobaràs els models específics per a aquests països)

 

Sense conveni bilateral

Si el país de destí no és de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu o Suïssa, i tampoc existeix conveni bilateral amb Espanya. En aquest cas el treballador s’ha de donar d’alta al país de destí on va a treballar (cal estudiar situacions especials).

Si el treballador vol seguir mantenint a Espanya la seva cotització a efectes de jubilació i altres prestacions de la Seguretat Social espanyola haurà de subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social Espanyola.

En aquest cas, l’empresa comunica a la Seguretat Social el desplaçament mitjançant el model DP-90 i li retornaran una còpia segellada. Aquest model no està disponible al web de la Seguretat Social.

Atenció. La Seguretat Social també ha habilitat un apartat al seu web per comunicar els desplaçaments. No obstant això, la pròpia Administració recomana efectuar el tràmit en paper per a agilitar la gestió.

 

TARGETA SANITÀRIA

Així mateix, si el país de destinació és europeu, digues al teu treballador que sol·liciti la targeta sanitària europea (aquesta gestió l’ha d’efectuar ell mateix).

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top