Tens pensat llogar una habitació? Aquests són els aspectes fiscals que has de tenir en compte

El lloguer d’una habitació pot suposar una font d’ingressos, però hi ha certs aspectes fiscals que cal conèixer per la seva rellevància en aquest tipus de contracte. 

Pots seguir gaudint de la deducció per inversió en habitatge habitual?
Aquesta deducció només és aplicable per a les adquisicions d’immobles amb destinació a habitatge habitual realitzades abans de l’1 de gener de 2013. Per tant, per a seguir tenint dret a aquesta deducció cal que mantinguis l’ús com a residència habitual i que complexis els següents requisits:  

  • Que constin al contracte les zones que s’arrendin per a ús exclusiu de l’arrendatari.
  • Que l’arrendament es faci després que s’hagi produït una residència habitual a l’immoble per més de tres anys abans del contracte d’arrendament.

I si no hi has residit més de tres anys continuats amb anterioritat a l’arrendament de l’habitació?
Per a l’Agència Tributària hi haurà un excés de deducció per la part proporcional que correspongui a la part de l’habitatge arrendat, i cal procedir a la rectificació de les autoliquidacions presentades i al reintegrament de la part proporcional de les quantitats indegudament deduïdes, als quals s’han d’addicionar interessos de demora.

L’Agència Tributària explica que només podràs aplicar la deducció a la declaració per la part proporcional de l’immoble que es correspon amb les dependències que utilitza el contribuent com a residència habitual i d’ús comú, exclòs el percentatge d’aquelles dependències amb destinació privada de l’arrendatari.

S’aplica la reducció del 60% a la declaració de l’IRPF?
A la declaració de la renda, les rendes derivades del lloguer es qualifiquen de rendiments íntegres del capital immobiliari i els és aplicable una reducció del 60% si la destinació d’aquest arrendament és per a residència habitual permanent de l’arrendatari, sempre que no constitueixi una activitat econòmica per l’arrendador. 

Per tant, es pot aplicar la reducció a l’arrendament d’habitacions, però en queden exclosos els lloguers d’habitacions per a ús de vacances, turístic, per temporades, cursos lectius, estiu o qualsevol altra amb una finalitat diferent de la residència habitual.

Les despeses per arrendament d’habitació són deduïbles a la declaració de la renda?
Totes les despeses necessàries en què incorri l’arrendador per a l’arrendament d’una habitació es poden incloure per a la determinació del rendiment net derivat dels rendiments de capital immobiliari, però només aquelles corresponents al període de temps en què es trobi vigent el lloguer, quantitats destinades a l’amortització de l’immoble per la part corresponent a l’estada destinada a l’ús privat de l’arrendatari respecte dels dies en què hagi durat el lloguer. Despeses d’aigua, llum, gas i internet que es corresponguin amb l’arrendament parcial de l’habitatge durant els dies de lloguer també seran deduïbles si es paguen en exclusiva per l’arrendador, de manera que, si fos l’arrendatari qui els paga i suporta, el propietari no es podria deduir cap quantitat.

Si els imports d’aquestes despeses es repercuteixen al llogater de manera proporcional a la mida de la superfície de l’estada llogada sobre el total de l’immoble, computaran com a deduïbles del rendiment íntegre del capital immobiliari prorratejat.

En tots dos supòsits es recomana que el contracte d’arrendament o similar confeccionat entre arrendador i arrendatari reculli expressament la distribució d’aquestes despeses o l’existència de comptadors individuals.


Vols més informació? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top