Tens fins al 14 de maig de 2021 per a declarar els mecanismes transfronterers de planificació fiscal

La nova Ordre HAC/342/2021, de 12 d'abril, aprova els nous models 234, 235 i 236 de declaració d'informació de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal i estableix el 14 de maig de 2021 com a data límit per a declarar els mecanismes transfronterers la primera fase dels quals l'execució s'hagi realitzat entre el 25 de juny de 2018 i el 30 de juny de 2020.

 

Model 234. Declaració d'informació de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal

Estaran obligats a presentar el model 234 les persones o entitats que tinguin la consideració d'intermediaris a l'efecte d'aquesta obligació:

  • Tota persona o entitat que dissenyi, comercialitzi, organitzi, posi a disposició per a la seva execució un mecanisme transfronterer subjecte a comunicació d'informació, o que gestioni la seva execució.
  • Tota persona o entitat que coneix que s'ha compromès a prestar directament o per mitjà d'altres persones ajuda, assistència o assessorament respecte al disseny, comercialització, organització, posada a disposició per a la seva execució o gestió de l'execució d'un mecanisme transfronterer subjecte a comunicació d'informació.

La presentació del model 234 es realitzarà telemàticament a través d'Internet. D'acord amb la disposició transitòria primera de l'Ordre HAC/342/2021, els mecanismes transfronterers la primera fase dels quals l'execució s'hagi realitzat entre el 25 de juny de 2018 i el 30 de juny de 2020 hauran de ser objecte de declaració fins al 14 de maig de 2021.

 

Model 235. Declaració d'informació d'actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

Estaran obligats a presentar el model 235 les persones o entitats que tinguin la consideració d'intermediaris a l'efecte de l'obligació d'informació de determinats mecanismes de planificació fiscal.
La presentació del model 235 es realitzarà per via telemàtica a través d'internet al mes natural següent a la finalització del trimestre natural.

 

Model 236. Declaració d'informació de la utilització de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal
Estaran obligats a presentar el model 236 les persones o entitats que hagin utilitzat a Espanya els mecanismes transfronterers que hagin hagut de ser prèviament declarats (article 49.1 RD 1065/2007).
La presentació del model 236 es realitzarà per via telemàtica a través d'internet durant l'últim trimestre de l'any natural següent a aquell en el qual s'hagi produït la utilització a Espanya dels mecanismes transfronterers.

 

Sancions
La falta de presentació en termini d'aquestes declaracions informatives es considera una infracció greu sancionada amb multa fixa de 2.000 euros per cada dada o conjunt de dades referides a un mateix mecanisme que hagués d’haver inclòs a la declaració, amb un mínim de 4.000 euros.

També es considera infracció greu la seva presentació de manera incompleta, inexacta o amb dades falses, amb la mateixa sanció abans exposada.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top