Teletreball: Control i registre d’hores extraordinàries

L’obligació de registre de la jornada també és aplicable al treball a distància. Per tant, és necessari que quedi reflectit el temps que la persona treballadora que realitza treball a distància dedica a l’activitat laboral, sense perjudici de la flexibilitat horària, i haurà d’incloure el moment d’inici i finalització de la jornada.  

 

El registre de jornada, la major garantia per a l’empresa
El registre de jornada, especialment si compta amb la intervenció del treballador perquè ell mateix registra les dades o perquè utilitza un mètode que plasma la seva conformitat, és una garantia per a l’empresa davant de possibles reclamacions salarials dels treballadors. 

També és important tenir en compte altres elements que puguin acreditar o no la realització de les hores extraordinàries, com la càrrega de treball, les connexions del treballador amb el sistema remot de l’empresa o les trucades o e-mails contestats fora de la jornada ordinària. 

 

Com cal fer el registre de la jornada?

  • La jornada de cada treballador s’ha de registrar dia a dia i totalitzar-se en el període fixat per l’abonament de les retribucions. 
  • És necessari entregar còpia del resum al treballador en el rebut corresponent. 

 

Quines sancions pot comportar l’incompliment del registre de la jornada?
Els incompliments relatius al registre de la jornada es consideren infraccions greus i poden comportar una multa d’entre 751 i 7.500 euros. 

Detectar hores extraordinàries no pagades ni cotitzades pot suposar sancions per infracció greu o molt greu. 

 

Com hauria d’actuar l’empresa?
La millor opció per l’empresa en cas de tenir treballadors teletreballant és reflectir a l’acord de treball a distància o als acords de política interna de l’empresa els següents punts: 

  • L’horari de treball del treballador. 
  • Les normes de disponibilitat.
  • Els criteris de desconnexió digital.
  • La necessitat que la realització d’hores extra sigui autoritzada prèviament per l’empresa. 
  • En cas de realitzar hores extra: reflectir la correcta compensació per temps de descans. 

 

I si un treballador reclama hores extra?

  • Si són de caràcter habitual, l’empresa ha d’acreditar que no existeix aquest excés de jornada de manera habitual. 
  • Si són de forma puntual: el treballador ha d’acreditar totes les hores extra que reclami. 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top