Suport a la solvència d'empreses i autònoms madrilenys afectats a la seva activitat per la Covid-19

Les ajudes, de concessió directa, són finançades pel Govern d'Espanya i la Comunitat de Madrid i tindran caràcter finalista. Consisteixen en una quantia econòmica que haurà de destinar-se a satisfer el deute, pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts, sempre que aquests s'hagin reportat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

 

Qui pot sol·licitar l'ajuda?

Podran beneficiar-se d'aquesta ajuda empresaris o professionals que tinguin el seu domicili fiscal en la Comunitat de Madrid, que realitzin una activitat econòmica definida a l'Annex V de l'Acord del Consell de Govern de 28 d'abril de 2021, i que es trobin en alguna de les següents situacions:

 • Que el seu volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent en 2020, hagi caigut més d'un 30% respecte a 2019. S'entendran, entre altres, com a entitats incloses les comunitats de béns i societats civils.
 • Que apliquin al règim d'estimació objectiva a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • Que siguin grups consolidats que tributin en l'Impost de societats al règim de tributació consolidada.

No es consideraran beneficiaris els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que compleixin els requisits establerts en els epígrafs anteriors i que, a la declaració de l'IRPF, mètode d'estimació directa, Imposat de Societats o Impost de Renda de no residents (segons correspongui) corresponent a 2019 hagin declarat un resultat net negatiu.

 

Quins requisits s'han de complir?

Els beneficiaris hauran de reunir al moment de presentació de la sol·licitud els requisits següents:

 • Domicili fiscal a la Comunitat de Madrid, excepte en els supòsits previstos en l'article 6.2 de l'Acord del Consell de Govern de 28 d'abril de 2021.
 • Acreditar l'exercici d'una activitat classificada en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques prevists en l'Annex V del citat Acord, en els exercicis 2019 i 2020 que continuï en el moment de presentació de la sol·licitud.
 • Assumir els següents compromisos previstos a l'apartat 2 de la disposició addicional quarta del Reial decret llei 5/2021:
  • Mantenir l'activitat corresponent a les ajudes fins al 30 de juny de 2022.
  • No repartir dividends durant 2021 i 2022.
  • No aprovar increments a les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de l'ajuda.

 

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

Es podran presentar des de l'1 de maig al 30 de juny de 2021, ambdós inclosos.

La presentació de sol·licituds i, en el seu cas, la documentació que ha d'acompanyar-les, es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics a través del Registre Telemàtic de la Conselleria d'Economia, Ocupació i Competitivitat.

 

Quina és la quantia de l'ajuda?

La quantia màxima de l'ajuda serà la següent:

a. Per a empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l'ajuda màxima serà de 3.000 euros.

b. Per a empresaris i professionals el volum d'operacions dels quals anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte a l'any 2019, l'ajuda màxima serà:

 • El 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi dit 30%, en el cas que apliquin el règim d'estimació directa a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
 • El 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi dit 30%, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.

c. Per a empresaris o professionals que s'hagin donat d'alta o s'hagin creat entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020, la quantia màxima serà:

 • Si apliquen el règim d'estimació objectiva a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, 3.000 euros.
 • Si no apliquen el règim d'estimació objectiva a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, 30.000 euros.

 

A què s'han de destinar els diners rebuts?

La quantia de l'ajuda s'ha de destinar a la satisfacció del deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts, sempre que aquests s'hagin reportat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

En primer lloc, es satisfaran els pagaments a proveïdors, per ordre d'antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prevalent la reducció del nominal del deute amb aval públic. L'ordre d'antiguitat vindrà determinat per la data d'emissió de les factures.

 

On puc informar-me?

Si tens qualsevol dubte sobre aquesta ajuda pots contactar per les següents vies:

- Telèfon 012

- Correu electrònic: lineacovid.ayudasdirectas@madrid.org

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de la Comunitat de Madrid

Cita prèvia als Punts d'Informació de la Conselleria d'Economia, Ocupació i Competitivitat

 

Calcula l'import màxim d'aquesta ajuda

 

Accedeix a la tramitació de l'ajuda

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top