Subvencions Programa 30 Plus, per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (Catalunya)

Les bases reguladores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys, s'han publicat mitjançant l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus.

 

Quin és l’objectiu del Programa 30 Plus?

Aquest programa, no només fomenta la demanda de treball per a aquest col·lectiu, sinó que també pretén incidir en la qualitat de l'ocupació, donant suport a la contractació mínima de 6 mesos i regulant una subvenció que pot abastar fins a 9 mesos de la contractació, amb l'objectiu que les persones desocupades que hi participin s'insereixin definitivament en el mercat de treball.

 

Qui són les persones destinatàries?
Les persones destinatàries d'aquesta convocatòria són les persones en situació d'atur de 30 i més anys. Es prioritzarà l'atenció dels col·lectius amb especials dificultats d'inserció laboral amb els percentatges mínims d'atenció següents:

 • Persones aturades de llarga durada (mínim 25 % dels participants atorgats): que estiguin inscrites a l'oficina de Treball en situació de desocupació un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a l'entrada de la persona en el programa. En cas que aquest col·lectiu sigui insuficient, es podrà considerar persona en desocupació de llarga durada aquella que pugui acreditar documentalment mitjançant informe de vida laboral que compleix amb el requisit temporal de 12 mesos en situació desocupació durant els darrers 18 mesos anteriors a l'entrada de la persona en el programa.
 • Persones treballadores en situació d'atur majors de 45 anys (mínim 60 % dels participants atorgats).

Un mateix participant pot ser comptabilitzat en ambdós col·lectius si reuneix els dos requisits.

 

Quina és la quantia de les subvencions?
La quantia de la subvenció prevista en aquesta convocatòria és la següent:

 • Per a les actuacions de prospecció i assessorament d'empreses s'estableix un import màxim de 51.792,77 euros. Aquesta quantia es correspon amb una ràtio de 35 participants.
 • Per a les actuacions d'acompanyament en el procés de contractació i formació s'estableix un import màxim de 44.398,18 euros. Aquesta quantia es correspon amb una ràtio de 45 participants.
 • Per a les actuacions de formació vinculada al contracte de treball s'estableix un import calculat sobre la base del preu hora de formació de 8 euros per hora i persona participant.

 

Quin és el termini de presentació de les sol·licituds?
S’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 26 de juliol del 2021, ambdós inclosos.

 

Quin és el nombre mínim i màxim de persones participants?
El nombre màxim de persones participants que poden sol·licitar les entitats promotores serà el següent:

 • En el cas de les entitats locals estarà en funció del nombre d'habitants de l'àmbit territorial on s'implementa el projecte:
  • Població superior a 1.000.000 d'habitants: l'entitat promotora podrà sol·licitar, com a màxim, 200 persones per projecte.
  • Població superior a 200.000 i fins a 1.000.000 d'habitants: com a màxim 160 persones per projecte.
  • Població superior a 90.000 i fins a 200.000 habitants: com a màxim, 120 persones per projecte.
  • Població superior a 50.000 habitants i fins a 90.000 habitants: com a màxim, 90 persones per projecte.
  • Població superior a 20.000 i fins a 50.000 habitants: com a màxim 70 persones per projecte.
  • Població superior a 8.000 habitants i fins a 20.000 habitants: un màxim de 30 persones per projecte.
 • Les organitzacions empresarials i sindicals podran sol·licitar com a màxim 200 persones per projecte.
 • Les sol·licituds hauran de preveure un nombre mínim de 20 persones.
 • Només es podrà presentar una sol·licitud per entitat promotora.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top