Subvencions per al sector agrari afectat greument per la situació de sequera (Catalunya)

La Generalitat de Catalunya va aprovar el 24 d’abril mesures extraordinàries i urgents de suport al sector agrari afectat greument per la situació de sequera i s'adopten altres mesures urgents de caràcter econòmic i administratiu. S'estableixen diverses línies d’ajuts destinats a les explotacions agràries.

Bloc 1: ajuts contra la sequera en conreus

Beneficiaris:

Explotacions amb superfícies de regadiu de conreus herbacis anuals d'hivern, conreus farratgers pluriennals, blat de moro, arròs, conreus hortícoles i fruita dolça en determinats municipis de la zona de regadiu del Baix Ter, del Baix Fluvià i de la Muga, així com en les explotacions agràries de l'àmbit de regadiu dels pantans de Riudecanyes, Guiamets, Margalef i la Palma d'Ebre.

Quantia:

Es tracta d’una compensació de les pèrdues de producció esperada en les explotacions. La superfície amb dret a ajut és la superfície total auxiliable, declarada a la DUN corresponent amb els usos compatibles.

Import màxim de l'ajut:

a) Per a les superfícies de conreus herbacis anuals d'hivern: 338,23 euros/hectàrea per a les explotacions amb pòlissa d'assegurances al seu nom. 174,46 euros/hectàrea per a les explotacions sense pòlissa d'assegurances al seu nom o no assegurades.

b) Per a les superfícies de conreus farratgers pluriennals: 846,78 euros/hectàrea per a les explotacions amb pòlissa d'assegurances al seu nom. 423,39 euros/hectàrea per a les explotacions sense pòlissa d'assegurances al seu nom o no assegurades.

c) Per a les superfícies de conreus hortícoles: 5.843,05 euros/hectàrea per a les explotacions amb pòlissa d'assegurances al seu nom. 2.921,53 euros/hectàrea per a les explotacions sense pòlissa d'assegurances al seu nom o no assegurades.

Aquests imports s'incrementaran en un 12,5% en aquelles superfícies que es trobin dins la delimitació de zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.

L'import màxim de l'ajut és de 70.000 euros per explotació de les persones agricultores professionals, explotacions agràries prioritàries i joves, i de 31.500 euros per explotació per a la resta de persones beneficiàries.

Requisits:

a) Les superfícies auxiliables han d'haver estat declarades a la DUN 2024 i hauran d'haver estat afectades per restriccions de reg.

b) Els recintes han d'estar situats en l'àmbit territorial dels municipis del Baix Ter, del Baix Fluvià i de la Muga, així com en l'àmbit de reg de dels municipis de l'àmbit dels pantans de Riudecanyes, Guiamets, Margalef i la Palma d'Ebre.

c) La superfície admissible màxima serà la declarada a la DUN 2024. El nivell d'afectació en el conjunt de l'explotació ha de ser superior al 30%.

d) La superfície mínima comprovada afectada ha de ser igual o superior a 1 hectàrea, i 0,5 hectàrees en cas que només es disposi de conreus hortícoles.

Bloc 2: Ajuts destinats a les explotacions agràries de blat de moro i d'arròs no sembrades

Beneficiaris:

Explotacions de blat de moro i d'arròs per la no sembra de l'any 2024 en determinats municipis de la zona de reg del Baix Ter, del Baix Fluvià i de la Muga.

Quantia:

L'import màxim de l'ajut és de 70.000 euros per explotació de les persones agricultores professionals, explotacions agràries prioritàries i joves, i de 31.500 euros per explotació per a la resta de persones beneficiàries. En explotacions mixtes, l'import màxim s'aplicarà de forma independent per grups de cultius.

Els imports màxims per hectàrea són:

a) Superfícies de blat de moro: 1.015,40 € euros/hectàrea als recintes no sembrats, per a les explotacions que disposaven d'assegurança l'any 2022 al seu nom. 507,70 euros/hectàrea als recintes no sembrats, per a les explotacions sense pòlissa d'assegurança al seu nom o no assegurades.

b) Superfícies d'arròs: 759,54 euros/hectàrea als recintes no sembrats, per a les explotacions que disposaven d'assegurança l'any 2022 al seu nom. 379,77 euros/hectàrea als recintes no sembrats, per a les explotacions sense pòlissa d'assegurança al seu nom o no assegurades.

Aquests imports s'incrementaran en un 12,5% en aquelles superfícies que es trobin dins la delimitació de zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques d'acord amb l'annex 9 de l'Ordre ACC/29/2024, de 16 de febrer, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2024.

Requisits:

a) Les superfícies auxiliables han d'haver estat declarades a la DUN 2024 i hauran d'haver estat declarades com a conreu de blat de moro o d'arròs a la DUN 2022, a més d'haver estat afectades per la sequera de 2024.

b) La superfície admissible màxima serà la diferència entre la superfície de blat de moro, la superfície d'arròs comprovada a la DUN 2022 i la comprovada a la DUN 2024.

c) El nivell d'afectació en el conjunt de l'explotació ha de ser superior al 30%.

d) La superfície mínima comprovada afectada ha de ser igual o superior a 1 hectàrea.

Bloc 3: ajuts destinats a les explotacions agràries amb superfícies de fruita dolça

Beneficiaris:

Explotacions agràries amb superfícies comprovades de fruita dolça en aquells recintes en què s'opti per fer una aclarida total.

Quantia:

L'import màxim de l'ajut és de 100.000 euros per explotació de les persones agricultores professionals, i de 50.000 euros per explotació de les persones que no siguin agricultores professionals, d'acord amb els imports màxims per hectàrea següents:

a) Per a les superfícies de poma:

- 7.812,22 euros/hectàrea per a les explotacions amb pòlissa d'assegurances al seu nom. 3.906,11 euros/hectàrea per a les explotacions sense pòlissa d'assegurances al seu nom o no assegurades.

b) Per a les superfícies de pera:

- 4.776,58 euros/hectàrea per a les explotacions amb pòlissa d'assegurances al seu nom. 2.388,29 euros/hectàrea per a les explotacions sense pòlissa d'assegurances al seu nom o no assegurades.

c) Per a les superfícies de fruita de pinyol:

- 5.524,13 euros/hectàrea per a les explotacions amb pòlissa d'assegurances al seu nom. 2.762,07 euros/hectàrea per a les explotacions sense pòlissa d'assegurances al seu nom o no assegurades.

Requisits:

a) La superfície admissible màxima és aquella on es declari que es farà una aclarida total, sempre que aquesta superfície sigui inferior o igual a la declarada a la DUN 2024.

b) Les plantacions joves no seran auxiliables en considerar-se que no són productives. La consideració de plantació jove no productiva es comprovarà en el moment del control a camp realitzat pel personal tècnic del DACC.

c) La superfície mínima comprovada afectada ha de ser igual o superior a 1 hectàrea.

Bloc 4: ajuts contra els danys de conills de bosc  

Accions subvencionables: 

La adquisició i instal·lació de mecanismes de protecció dels conreus llenyosos de fruita dolça, fruits de closca, olivera i vinya pels danys de conills de bosc (Oryctolagus cuniculus): protectors individuals, tancaments perimetrals i repel·lents químics. Són subvencionables els costos següents efectuats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

Quantia de l'ajut i requisits:

- Explotacions agràries que hagin declarat danys per conill en el marc de l'emergència cinegètica declarada per Resolució ACC/1016/2023, de 23 de març, són considerades àrees d'afectació molt greu i l'import de l'ajut és del 80% de l'import total justificat, amb un màxim de 960 euros/hectàrea.

- Explotacions agràries que no hagin declarat danys en el marc de l'emergència cinegètica que es troben ubicades a la franja de 200 metres limítrofs a les àrees d'afectació molt greu seran considerades àrees d'afectació greu i l'import de l'ajut serà del 30% de l'import total justificat, amb un màxim de 360 euros/hectàrea.

L'import total d'ajuts de minimis concedits a la persona beneficiària no podrà excedir els 25.000 euros durant qualsevol període de tres anys.

Com es poden sol·licitar aquests ajuts?

Les sol·licituds i la seva justificació s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'apartat Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Aquest ajut s'atorga en un pagament únic i el criteri d'atorgament dels ajuts és la presentació dins del termini de la sol·licitud.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top