Subvencions per a projectes de realització activitats promoció internacional (Catalunya)

La Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria d'ajuts destinades a incentivar projectes de promoció internacional d'empreses.

Quines empreses poden ser beneficiàries d'aquest ajut?

Empreses constituïdes com a societats de responsabilitat limitada o societat anònima o societat cooperativa amb establiment operatiu a Catalunya i que compleixin els següents requisits:

- Facturació mínima de 250.000,00 euros a l'últim exercici tancat.

- Disposar de la web de l'empresa en idioma estranger.

- Disposar d'un Pla de Promoció Internacional (d'ara endavant PPI) actual, elaborat a partir de 2021, que contingui la informació del model disponible a la web d’ACCIÓ.

No poden ser beneficiàries les empreses dedicades a la intermediació o distribució ni tampoc aquelles empreses del sector turístic o cultural l'objectiu del qual sigui atreure clients cap a Catalunya.

Quines despeses són subvencionables?

Les despeses necessàries per a dur a terme activitats de promoció internacional amb la finalitat d'incrementar el volum i la freqüència de les exportacions de les empreses beneficiàries i incentivar l'ús dels canals digitals a la internacionalització. Per tant, aquestes activitats poden ser:

Promoció digital:

A)        Serveis externs

 • Desenvolupament web i/o comerç electrònic i creació de continguts d'abast internacional:
  • Despeses de programació i disseny de webs d'àmbit internacional.
  • Despeses de creació de continguts amb orientació internacional per a la web com a textos, sessions fotogràfiques, infografies, animacions o vídeos.
 • Desenvolupament d'accions del pla de màrqueting digital i campanyes publicitàries internacionals per a millorar el posicionament de marca:
  • Despeses derivades del desenvolupament d'accions de màrqueting internacional en canals digitals com el desenvolupament de pàgines d'aterratge per campanyes, l'optimització del posicionament internacional en cercadors, desenvolupament de continguts per a un blog, gestió de la comunicació a xarxes socials, accions de màrqueting a través del correu electrònic.
  • Despeses publicitàries en canals digitals com a campanyes a xarxes socials, posicionament patrocinat en cercadors o campanyes amb bàners en webs internacionals.
  • Despeses d'agències o especialistes en comunicació i màrqueting digital per a assessorar i desenvolupar accions de màrqueting digital en mercats internacionals.
  • Participació en mercats electrònics i directoris digitals internacionals.
  • Quotes d'alta i permanència en mercats electrònics i directoris online internacionals.
  • Despeses de campanyes publicitàries realitzades en mercats electrònics i directoris online internacionals.
 • Despeses d'agències especialitzades per a gestionar i optimitzar la presència en els mercats electrònics. Els serveis que es poden incloure són:

o    Estudi de viabilitat per a treballar en un o diversos mercats electrònics o selecció dels més adequats.

o    Procés d'alta, gestió inicial del compte i formació del/els mercat/s electrònic/s.

o    Alta i optimització de compte en mercats electrònics B2B.

o    Alta i optimització de compte en mercats electrònics B2C.

o    Altres serveis a mesura per a la internacionalització digital a través de mercats electrònics.

o    Desenvolupament i/o integració d'eines digitals per a l'optimització del negoci internacional:

o    Despeses de desenvolupament i/o integració d'eines digitals per a l'optimització del negoci internacional.

B)         Actius immaterials:

 • Adquisició d'eines digitals per a l'optimització del negoci internacional:
 • Despeses derivades de la contractació, compra de software d'intel·ligència de negoci i gestió amb clients internacionals.

Promoció física:

A)        Despeses externes

 • Participació en actes de promoció internacional: fires, congressos, exposicions, promoció en punt de venda, degustacions, seminaris, entre altres.
 • Despeses vinculades a l'organització de l'actuació com el lloguer d'espais, lloguer de mobiliari, decoració, intèrprets, entre altres.
 • Despeses vinculades a l'assistència a fires, congressos o qualsevol acte de promoció internacional: cost de l'entrada (una entrada per empresa i acte).

No se subvencionaran les activitats de promoció internacional ja subvencionades per ACCIÓ o altres organismes de promoció exterior.

 • Realització dels tràmits necessaris per a certificar/homologar un producte i/o registrar una marca en l'exterior.
 • Despeses vinculades al procés de certificació, homologació i registre de marca necessaris per a la comercialització internacional de productes, amb excepció de les taxes i l'enviament i devolució/destrucció de mostres després dels assajos.

No s'admetran les despeses relacionades amb la realització de les auditories i visites de seguiment/manteniment de certificacions obtingudes amb anterioritat, ni per a la renovació de marques.

Despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació de l'actuació subvencionada. El cost subvencionable màxim acceptat per aquest concepte serà de 1.000,00 euros.

Les actuacions subvencionables es podran dur a terme entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2024. No existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d'aquest termini.

Els projectes hauran de tenir una despesa sol·licitada mínima de 12.500,00 euros. No s'admetran a tràmit projectes amb un cost sol·licitat inferior a aquest import.

Es considera despesa realitzada el que hagi estat efectivament pagat en els terminis que s'estableixen en la normativa sectorial que sigui aplicable a les beneficiàries o, en defecte d'això, els que preveu la Llei 3/2004 per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Quantia:

 • Serà d'un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada corresponent a la promoció digital i a la promoció física, i del 100% per a la despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació.
 • L'import màxim d'ajut serà de 15.000,00 euros.
 • La despesa mínima, realitzat i correctament justificat, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per a poder considerar complert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 60% de la despesa considerada subvencionable. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, ha de reduir-se, en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top