Subvencions per a noves oportunitats de negoci (Catalunya)

La Generalitat de Catalunya ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci. L’objectiu és recolzar la realització d'un pla de negoci per definir un canvi estratègic, la implementació de les accions definides en un pla de negoci previ o la captació de talent qualificat.

Qui pot sol·licitar aquesta subvenció?

Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya, constituïda amb les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa.

Queden excloses les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles, de la pesca i aqüicultura.

Requisits:

 • Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballador@s amb discapacitat sobre el nombre total en empreses de 50 o més persones treballadores o bé mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.
 • Complir les obligacions tributàries davant de l'Estat, la Generalitat i les obligacions davant de la Seguretat Social, i no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades.
 • Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, així com en casos de discriminació.
 • No haver superat la quantitat màxima de 300.000,00 euros d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa  en el període de 3 anys anteriors a la concessió de l'ajut.
 • La beneficiària de l'ajut està obligada a presentar la justificació del projecte com a màxim durant els dos mesos posteriors a la finalització del mateix, tret dels projectes de captació de talent, en que el termini màxim de presentació de la justificació serà de dos mesos a partir del 31/12/2026. No existeix possibilitat d'ampliació  d'aquest termini.

Actuacions i despeses subvencionables:

Es considera subvencionable la realització, per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ, d'un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada prèviament per l'empresa en el seu pla estratègic i que en el futur podria esdevenir una nova línia de negoci.

S'entén per nova línia una nova oportunitat de negoci, l'inici d'una activitat no habitual per a l'empresa o la potenciació d'una activitat ja existent que puguin constituir, en el futur, una línia de negoci. Aquesta oportunitat de negoci pot ser, entre d'altres, la creació d'una nova gamma de productes de major valor afegit no abordats fins al moment o l'accés a mercats d'altres sectors d'activitat no previstos fins llavors.

NO són despeses subvencionables:

 • Pagaments en efectiu.
 • Imports inferiors a 100 euros.
 • Despeses de viatges, desplaçament i allotjament.
 • Interessos deutors de comptes bancaris.
 • Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
 • Despeses de procediments legals i judicials.
 • Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els impostos personals sobre la renda.
 • Els serveis relacionats amb activitats permanents o periòdiques, ni els relacionats amb les despeses d'explotació normals de l'empresa.
 • Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.
 • Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior al període d'execució del projecte.
 • Despeses vinculades a la preparació del dossier tècnic i administratiu per a la tramitació de l'ajut, tant les de col·laboracions com les hores de seguiment de visites tècniques per part de l'Administració, i en general qualsevol despesa de gestió de la tramitació de l'ajut.
 • Les despeses d'explotació normals de l'entitat.
 • Les inversions en obra civil, terrenys i edificis.
 • No es consideraran subvencionables els següents complements salarials:
 •    Les hores extraordinàries.
 •    Els pagaments per beneficis (bonus, dividends de l'entitat, assoliment d'objectius comercials, per ventes o per captació de fons).
 • Els pagaments en espècie.
 • Les vacances no efectuades.
 • Les dietes i despeses de locomoció.
 • Les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents.
 • Les indemnitzacions per suspensions, acomiadaments o cessaments.
 • Les percepcions per matrimoni.
 • Despeses on el proveïdor i el sol·licitant tinguin vinculació, excepte que s'obtingui una autorització de l'òrgan concedent i que la contractació es realitzi d'acord amb les condicions normal de mercat.

Quantia de l’ajut:

L'import màxim d'ajut serà de 90.000,00 euros, tret dels ajuts als projectes localitzats a municipis de les zones de transició nuclear establerts a l'annex 6 de les bases reguladores l'import màxim dels quals serà de 210.000,00 euros.

Per als projectes empresarials de canvi estructural, les quanties màximes dels ajuts, d'acord amb la normativa comunitària d'ajuts d'estat i ajuts minimis mencionades, són les següents:

Tipologia

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

Adquisició de maquinària i equipaments

20%

10%

10%

Despeses externes

75%

75%

75%

Despeses formació

25%

25%

25%

Despeses de personal

75%

75%

75%

Despeses auditoria

100 %

100%

100%

 

La despesa mínima, realitzada i correctament justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 60% de la despesa subvencionable aprovada per resolució (si és inferior, serà preceptiu l'informe de l'òrgan concedent que analitzi si s'ha complert la finalitat pretesa).

El fet que el mencionat informe tingui sentit negatiu comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

Com es pot fer la sol·licitud?

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat).

Pagament de l’ajut:

El pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 60% de l'import atorgat, a partir de la seva concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties. El pagament del 40% que resta s'ha de tramitar un cop l'activitat subvencionada es justifiqui degudament d'acord amb el que s'estableix a la base 13 d'aquest annex.

La presentació de la sol·licitud comporta la sol·licitud implícita de la bestreta.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top