Subvencions per a l’impuls i el suport a l’emprenedoria: Programa Emprèn (Catalunya)

L'objectiu del Programa Emprèn és impulsar i donar suport a l'emprenedoria a Catalunya.

 

A qui va dirigit?

Es dirigeix a empreses i professionals, entitats i altres administracions:

 

 • Als ajuntaments o els seus ens vinculats o dependents
 • Als consells comarcals o els seus ens vinculats o dependents
 • A les mancomunitats de municipis
 • Als consorcis locals de Catalunya.
 • A les associacions
 • A les fundacions
 • A altres institucions sense finalitat de lucre.

 

Quins requisits cal complir?

 1. Les entitats han de tenir seu a Catalunya.
 2. Complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.
 3. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari@ d'acord amb la normativa en matèria de subvencions.
 4. Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística.
 5. Complir amb els requisits i obligacions que s'estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte i inclusió de les persones amb discapacitat, així com de protecció de menors.
 6. En el cas que l’entitat beneficiària sigui una associació o fundació, haver adaptat els estatuts, d'acord amb la normativa vigent.
 7. En el cas que l’entitat beneficiària sigui una fundació, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat.
 8. En el cas que l’entitat beneficiària sigui una entitat sense ànim de lucre, estar inscrita en el registre corresponent.
 9. En el cas que la realització de l’activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
 10. Tenir contractada o contractar una pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil de l'entitat i del personal al seu servei durant tot el període d'execució de les activitats subvencionables.
 11. Tenir expertesa, com a mínim d’un any en el moment de presentar la sol·licitud, en la creació, la consolidació o el creixement d’empreses, i amb serveis estables, continuats i professionals a Catalunya.
 12. Tenir capacitat per executar el pla de treball, o el projecte pel qual se sol·licita la subvenció, i per utilitzar les aplicacions que corporativament es posin a disposició de les entitats beneficiàries per a la gestió de les accions subvencionades.
 13. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

 

Quin és l’import màxim de la subvenció?

La quantia màxima de la subvenció és el 100% del cost de l'activitat que es consideri subvencionable i fins a un import màxim de 60.000€ per entitat participant en el Programa.

 

El pagament de la subvenció s'ha de tramitar mitjançant una bestreta del 50% de l'import atorgat. El pagament del 50% que resta s'ha de tramitar un cop l'activitat subvencionada es justifiqui degudament.

 

Quin és el termini de presentació?

Les sol·licituds es poden demanar, del 21 de desembre del 2023 a les 9:00 hores i fins el 22 de gener del 2024 a les 14:00 hores.

El període d’execució de les actuacions subvencionables és des de l'1 de gener de l'any de 2024 fins al 31 de desembre de 2025.

 

On es presenten les sol·licituds?

Les sol·licituds s'han de presentar electrònicament, juntament amb la documentació corresponent, d'acord amb el formulari normalitzat que està disponible als canals següents i des dels quals es poden presentar les sol·licituds:

 

Les sol·licituds i altres tràmits associats amb el procediment de concessió de les subvencions, així com la presentació de documentació complementària o justificativa, s'han de dur a terme utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

 

Com es notificarà la resolució?

El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de 6 mesos a comptar de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un cop hagi transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu.

 

La resolució s'ha de notificar a les persones interessades amb la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el/la secretari/ària d'Empresa i Competitivitat en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució.

 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top