Subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat (SOC-Contractació) - Catalunya

1. Objectiu

Subvencions per a la contractació laboral indefinida i a temps complert de persones en situació de major vulnerabilitat.

 

2. Empreses beneficiàries i persones destinatàries dels contractes:

 • Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball.
 • Les entitats sense ànim de lucre, incloses les associacions i fundacions.
 • Les cooperatives de treball associat.
 • Corporacions de dret públic

No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d’inserció ni les empreses de treball temporal.

 

3. Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats.

 • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més
 • Dones desocupades de 30 anys o més en situació de vulnerabilitat
 • Persones desocupades de llarga durada de 30 anys o més
 • Persones desocupades migrades d’origen extracomunitari de 30 anys o més.

 

A efectes d’aquesta convocatòria, es consideren dones en situació de vulnerabilitat les que compleixin un o més dels següents requisits:

 • Dones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
 • Dones en situació de violència masclista.
 • Dones que siguin mares de famílies monoparentals.
 • Dones amb situació de discapacitat reconeguda legalment.
 • Dones desocupades no perceptores de prestació
 • S’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant d’ocupació, en situació de desocupació o no donada d’alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud.
 • Tots els requisits i les condicions s’han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l’inici del contracte.
 • Les persones destinatàries no poden haver estat contractades per la mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció
 • La selecció de les persones destinatàries la realitzarà la persona o entitat beneficiària mitjançant una oferta d’ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya o pot utilitzar qualsevol altre mitjà de selecció que consideri adient.
 • Només en el cas del col·lectiu de dones desocupades de 30 anys o més en situació de vulnerabilitat, la selecció de les candidates es farà obligatòriament mitjançant una oferta d’ocupació a les oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya, fent constar el perfil requerit de la persona candidata.
 • Les persones destinatàries hauran d’estar inscrites a l’oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

 

4. Característiques

En aquesta convocatòria només son subvencionables els contractes indefinits a jornada complerta i tenir el centre de treball ubicat a Catalunya.

Els contractes subvencionables s’hauran de subscriure en les categories professionals 3 a 11.

Aquestes condicions no es poden alterar durant el període subvencionable.

El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i de la data de finalització del programa, i comprèn el període de contractació fins, com a màxim, 28 de desembre de 2024, així com un període de permanència posterior de 24 mesos en la contractació

S’estableix un nombre màxim de 5 contractes subvencionables per sol·licitant i no seran subvencionables les substitucions.

 

5. Imports subvencionables

La quantia es determinarà multiplicant el mòdul per a 12 primers mesos dels 36 que comporta el període subvencionable.

La quantia del mòdul, en funció del grup de cotització al qual es vinculi el contracte, és la següent:

 • Grups 3–7: 1.324,28 de euros/mes
 • Grups 8 – 11: 1.033,65 de euros/mes

 

6. Terminis

Del 3 de novembre del 2023 fins el 29 de desembre de 2023 a les 15.00 hores

Les persones o entitats sol·licitants disposaran d’un termini de presentació de sol·licituds d’un mes des de la data d’inici del contracte de treball, dins dels marges establerts en el paràgraf anterior

 

Per a més informació, contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top