Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys (Catalunya)

BasesORDRE EMT/214/2021 (DOGC 22-11-21)

Convocatòria anticipada 2022RSL EMT/3840/2021 (DOGC 29-12-21)

 

Termini sol·licituds:

Comença el 10-01-2022 a les 9.00 hores i finalitza el dia 31-05-2022, a les 15.00 hores.

Les persones o entitats sol·licitants disposaran d'un termini de presentació de sol·licituds de dos mesos des de la data d'inici del contracte de treball, dins dels marges establerts al paràgraf anterior.

Si una mateixa sol·licitud inclou diversos contractes, l'entitat contractant disposarà del termini de dos mesos a comptar de la data d'inici del darrer contracte.

Les sol·licituds i altres tràmits, s'han de presentar segons models normalitzats disponibles a:

-  https://web.gencat.cat/en/tramits/index.html  i a 

http://canalempresa.gencat.cat/es/tramits-i-formularis/index.html

Les sol·licituds s’han de presentar exclusivament per mitjans telemàtics. Concretament en el tràmit “Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 anys i més”

 

Objecte:

Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 anys i més, en el marc de les actuacions previstes a la base 2.1.a) de l'annex 1 “foment de la contractació” de l'Ordre EMT/214/2021 per la qual s'aproven bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur (SOC-CONTRACTACIÓN).

 

Beneficiàries:

les persones o entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya que preveu la base 3.1, lletres b, c i e de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021:

- Les entitats sense ànim de lucre, així com les associacions i fundacions;

- Les cooperatives de treball associat.

- Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball.

No en poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d'inserció ni les empreses de treball temporal.

 

Requisits per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària (entre d'altres):

- Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda, per tal d'informar sobre la concurrència d’ajuts per a la mateixa activitat.

- No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional de la que contractaran, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les persones participants

 

Actuacions subvencionables de la present convocatòria:

En aquesta convocatòria són subvencionables els contractes indefinits i els contractes temporals amb una durada mínima de 12 mesos.

En el cas de contractes per a obra i servei determinat, l'entitat sol·licitant ha d'aportar una declaració responsable on s'indiqui que la durada prevista de l'obra i el servei és com a mínim de 12 mesos.

No són subvencionables els contractes de relleu, d’interinitat en totes les seves modalitats, els contractes per a la formació i l’aprenentatge i els contractes en pràctiques.

Els contractes s'han de fer a temps complet i tenir el centre de treball ubicat a Catalunya. Aquestes condicions no es poden alterar durant el període subvencionable.

El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i de la data de finalització del programa i ha de ser com a màxim de 12 mesos. No se subvencionarà el període de contracte que vagi més enllà del 31 de desembre de 2022.

Per a aquesta convocatòria s’estableix un nombre màxim de 5 contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària i no es preveuen substitucions en el cas de baixes prematures de les persones contractades.

 

Termini d'execució:

El termini d'execució de les actuacions subvencionables que preveu aquesta Resolució s'inicia l'endemà de la data de publicació al DOGC d'aquesta Resolució de convocatòria i finalitza el 31 de desembre de 2022.

 

Persones destinatàries d’aquesta convocatòria:

- Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.

- Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones aturades de llarga durada. S'entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant d'ocupació, en situació d'atur o no donada d'alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud. Aquestes persones han d'estar inscrites com a demandants d'ocupació i han de tenir capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la signatura.

Les persones destinatàries no poden haver estat contractades per la mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció.

- Les persones destinatàries han d'estar inscrites a l'oficina de Treball corresponent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació.

- Les entitats sol·licitants han d'adreçar a l'oficina de Treball les persones seleccionades que no estiguin inscrites o que la seva demanda d'ocupació no estigui activa per tal que s'inscriguin i/o regularitzin la demanda.

- Tots els requisits i les condicions que preveu aquest article s'han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l'inici del contracte.

- La selecció de les persones destinatàries la realitzarà la persona o entitat beneficiària mitjançant una oferta d’ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya o pot utilitzar qualsevol altre mitjà de selecció que consideri adequat.

 

Quantia:

Del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros.

La referència utilitzada en la determinació de la quantia és l'SMI per al 2021 (RD 817/2001, de 28 de setembre) i inclou els conceptes de despesa previstos a la base 9.3 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre .

La quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top