Subvencions per a empreses tecnològiques emergents (Catalunya)

La Generalitat de Catalunya obre una nova convocatòria d'ajuts destinats a la contractació, inversió i despeses d'empreses tecnològiques emergents.

Qui pot sol·licitar aquests ajuts?

Les petites empreses emergents tecnològiques (start-ups) amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixin els requisits següents:

 • Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a mínim 1 dia abans de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC.
 • Que s'hagin constituït, a comptar a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a màxim 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.
 • Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
 • Que l'equip fundador de l'empresa estigui constituït per emprenedors, i que aquests tinguin la majoria del capital de l'empresa (51%).
 • Que el finançament total rebut fins a la data de sol·licitud en forma de subvencions públiques, préstecs no garantits per part de l'equip emprenedor i aportacions de capital que no procedeixin de l'equip emprenedor sigui inferior a 250.000,00 euros (haurà d'indicar-se com un punt dins de la memòria tècnica).
 • Que no cotitzin en un mercat de valors regulat.
 • Que no hagin distribuït dividends des de la seva constitució.
 • Que no hagin estat fruit d'un projecte de concentració empresarial.
 • Estar en situació censal d'alta a l'Agència Tributària que acrediti la realització d'activitat econòmica a la data de sol·licitud de l'ajut.

*A l'efecte d'aquestes bases s'entén per empresa qualsevol entitat, sigui com sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de la presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

*S'entén per tecnologia pròpia: aplicació pràctica del coneixement del qual disposa l'empresa amb la finalitat de generar nous productes, serveis, processos o desenvolupar nous models de negoci. Aquesta tecnologia pot haver estat desenvolupada internament o ser fruit d'un procés d'adquisició via transferència de tecnologia pel qual l'empresa disposa dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual i industrial.

Queden fora d'aquesta línia d'ajuts aquells ajuts a empreses que operen al sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents:

1.  Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

2. Quan l'ajut estigui supeditada al fet que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi.

Quines actuacions s'inclouen?

Les contingudes al pla d'empresa definit a la memòria tècnica del projecte presentada juntament amb la sol·licitud i que siguin necessàries per al seu desenvolupament.

Quines despeses es poden subvencionar?

 • Despeses de personal contractat o de nova contractació dedicat al projecte.
 • Contractació de serveis a tercers.
 • Inversió en materials i equipament amb un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada.
 • Altres despeses relacionades, com ara lloguers d'espais, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents o altres despeses associades a l'execució del projecte.

Les actuacions subvencionades es podran dur a terme a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció, i fins a 24 mesos a comptar a partir de la data de tancament de la convocatòria. No existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d'aquest termini.
El total de les actuacions objecte d'ajut econòmica haurà de tenir un cost subvencionable acceptat mínim de 135.000,00 euros i un màxim de 200.000,00 euros.

Les activitats objecte d'ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya.

Són subvencionables aquelles despeses que responguin, de manera inequívoca, a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessaris i es realitzin en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases reguladores. El cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Es considera despesa realitzada aquell que ha estat efectivament abonat en els terminis que s'estableixen a la normativa sectorial que sigui aplicable a les beneficiàries o, en defecte d'això, en aquells que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (BOE núm. 314 de 30 de desembre de 2004).

Quin és la quantia de l'ajut?

 • Ajut econòmic. L'ajut serà del 75% del cost subvencionable amb un màxim de 99.000,00 euros per projecte.
 • Ajut en espècie. L'empresa rebrà l'assessorament d'un consell assessor format per un/a mentor/a que haurà de dur a terme un mínim de 5 reunions de 2 hores cadascuna fins a la finalització del projecte. L'empresa seleccionarà a un/a mentor/a del directori de mentors/as acreditats/as com a mentors/as d'empreses emergents (start-up) vigent en la data de sol·licitud de l'ajut, que pot consultar-se en la pàgina web d’ACCIÓ. Aquest servei està valorat en 1.000,00 euros.

La despesa mínima, realitzat i correctament justificat, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per a poder considerar complert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 60% de la despesa considerada subvencionable. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut concedida.

Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, haurà de reduir-se, en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut.

Termini per a realitzar la sol·licitud:

Des del dia 06/04/2023 fins a les 14.00 hores del 16/05/2023.

Com pots sol·licitar l'ajut?

Les sol·licituds es presentaran per mitjans electrònics. Model normalitzat:

https://canalempresa.gencat.cat

La sol·licitud inclourà la declaració responsable amb els requisits establerts a la base 6.5.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top