Subvencions per a compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles d'arts escèniques i concerts durant l'estat d'alarma Covid-19 (Catalunya)

Bases:
RSL CLT/1613/2021 (DOGC 28-05-2021).

Termini sol·licituds:
Convocatòria pendent de publicar.
 

Objecte:
Subvencions per a contribuir econòmicament a compensar a les persones, societats i entitats que realitzen espectacles d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) o concerts o treballs tècnics per la cancel·lació d'aquestes actuacions per decisió de les entitats organitzadores o programadores durant el període de vigència de l'estat d'alarma decretat amb motiu de la COVID-19.

S'entenen per treballs tècnics les tasques desenvolupades per a dur a terme els espectacles o concerts que no tenen caràcter artístic, com, entre altres, treballs d'il·luminació, de so, de regidoria o d'assistents d'escenaris.


Beneficiaris:
Les persones físiques empresàries, les societats civils i mercantils i les entitats privades sense ànim de lucre que havien estat contractades o tenien un compromís per a realitzar espectacles o concerts, o bé per a fer treballs tècnics per a aquests espectacles o concerts, de manera remunerada.

 

Requisits:
a) Haver estat contractades o tenir compromisos directament amb les entitats organitzadores o programadores per a realitzar espectacles i concerts de caràcter professional, o treballs tècnics d'aquests espectacles o concerts, en qualsevol espai escènic o musical públic o privat de Catalunya, que siguin de pagament; o propostes artístiques que s'hagin concebut per a realitzar-se al carrer i que es preveien dur a terme a Catalunya, així com acreditar-ho degudament.
A l'efecte d'aquestes bases, s'entenen per espais escènics i musicals els següents: teatres, auditoris, sales d'actes, sales de concert, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, així com espais a l'aire lliure especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics i que s'utilitzin per a un concert o espectacle.
A l'efecte d'aquestes bases, s'entenen per propostes artístiques que s'hagin concebut per a realitzar-se al carrer aquelles que, per les seves característiques artístiques o tècniques, no es poden dur a terme dins d'un teatre, auditori o qualsevol altre equipament escènic.

b) Les activitats que donen dret a la subvenció han d'haver estat cancel·lades per l'entitat organitzadora o programadora de l'espectacle o concert.

c) S'ha d'haver previst realitzar els espectacles o concerts cancel·lats durant el període que determini la convocatòria de subvencions corresponent.

d) Cada sol·licitant pot presentar tantes sol·licituds com vulgui, encara que es recomana que s'agrupin en una única sol·licitud les funcions, representacions o concerts d'un mateix mes natural.

e) Aquestes subvencions són incompatibles amb:
e.1) Subvencions per a compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles d'arts escèniques i concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19 (CLT087).
e.2) Subvencions per a compensar les pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (CLT088).

f) En els supòsits de companyies, orquestres, grups o tècnics remunerats en funció d'un caixet o d'un percentatge de taquilla, es condiciona la subvenció al fet que la societat o entitat beneficiària de la subvenció compensi a cada membre del grup o tècnic en la part que corresponen.


Quantia:
El 40% de l'import del caixet de cada espectacle o concert.

Si la remuneració es fixa en un percentatge de taquilla, la subvenció és del 40% de l'import resultant d'aplicar als ingressos per taquilla prevists pel sol·licitant amb el percentatge acordat amb l'entitat contractant. L'import dels ingressos per taquilla que serveix de base per al càlcul no pot ser superior al 66% de l'aforament multiplicat per un preu mitjà de 15 euros per entrada, o de 4 euros per entrada en el cas d'espectacles o concerts en horari escolar.

En tots els casos de caixets o ingressos per taquilla, la subvenció mínima és de 500 euros per funció, representació o concert, independentment del resultat de l'import de la subvenció d'acord amb els criteris anteriors. La subvenció màxima és de 8.000 € per cada representació, funció o concert.

En el cas dels treballs tècnics que no estan remunerats en el caixet de l'espectacle o concert o amb un percentatge de taquilla o concert, la quantia de la subvenció és del 40% dels honoraris pactats per a cada espectacle o concert.

 

Pèrdua d'ingressos subvencionable:
La pèrdua d'ingressos subvencionable correspon a l'import que es preveia ingressar per l'espectacle o concert cancel·lats, que consisteix en els caixets, percentatges de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats per l'entitat organitzadora o programadora.

Encara que s'ajorni o es reprogrami l'espectacle o concert cancel·lat, es considera que hi ha hagut una pèrdua d'ingressos subvencionable, sempre que no es reprogrami abans dels 15 dies immediatament posteriors a la data de cancel·lació.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top