Subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per Covid-19 (Comunitat Valenciana)

Normativa

DECRET 61/2021 (DOGV 25-05-2021). Decret Llei 7/2021 (DOGV 13-05-2021) i correcció de DOGV 21-05-2021B i DOGV 24-05-2021.

 

Objecte

Bases reguladores i convocatòria d'ajudes directes a autònoms (empresaris i professionals) i empreses per al suport a la solvència i reducció de l'endeutament del sector privat, en els termes establerts en el Reial decret llei 5/2021 de resposta a la pandèmia derivada de la Covid-19 (línia Covid d'ajudes directes a autònoms i empreses del títol I RD-LLEI 5/2021), amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021.

 

Termini sol·licituds

1. Sol·licitants que apliquin el règim d'estimació objectiva, empreses que hagin realitzat modificacions estructurals de la societat mercantil entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, i els professionals o empreses que s'hagin donat d'alta o creat entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019 en els termes indicats en l'article 5.1, s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 31-05-2021 i finalitzarà a les 23.59 hores el 04-06-2021.

2. Per a la resta de beneficiaris: el termini s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 07-06-2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del dia 11-06-2021.

3. Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica a la seu electrònica de la Generalitat a través del procediment «Sol·licitud de subvencions extraordinàries per al suport a la solvència empresarial, a la Comunitat Valenciana, en resposta a la pandèmia de la Covid-19. Pla resistir plus». A la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

 

La presentació de les sol·licituds s’efectuarà realitzant dos tràmits:

a) Tràmit 1 (cita prèvia): sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica). Per a sol·licitar l'assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud s'accedirà al procediment «Cita prèvia per a la presentació de sol·licitud d'ajudes per al programa Pla Resistir Plus». En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identificació del beneficiari que sol·licitarà l'ajuda (no del seu representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte. El sistema informarà de la franja de temps i dia assignat per a presentar la sol·licitud.             

b) Tràmit dos: presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica avançada). Dins de la franja de temps assignada, s'accedirà al procediment «Presentació de sol·licituds per al programa Pla Resistir Plus», a través del qual es presentarà la sol·licitud i restant documentació requerida.

 

La presentació de sol·licituds mitjançant representant requerirà la prèvia autorització a través del Registre de representants.

 

Beneficiaris

Els empresaris, professionals i entitats no financeres més afectats per la pandèmia, sempre que:

a) Tinguin el seu domicili fiscal en territori de la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, es consideraran les següents excepcions:

1. Els empresaris, professionals o entitats el volum d'operacions de les quals al 2020 hagi estat superior a 10 milions d'euros que desenvolupin la seva activitat econòmica en més d'un territori autonòmic o en més d'una ciutat autònoma, podran participar en aquesta convocatòria si operen a la Comunitat Valenciana.

2. Els grups consolidats que tributin en l'Impost de societats en règim de tributació consolidada podran presentar sol·licitud d'ajuda si operen a la Comunitat Valenciana. En qualsevol cas, la sol·licitud serà presentada per la societat representant (dominant) del grup en tot cas i inclourà a totes les entitats que hagin format part del grup durant el 2020.

3. Les entitats no residents no financeres que operin en la Comunitat Valenciana a través d'establiment permanent.               

b) Hagin realitzat durant 2019 i 2020 almenys una activitat que es classifiqui en algun dels codis de la CNAE 09 previstos en l'annex i continuïn en el seu exercici en el moment de la sol·licitud.

Quan es tracti de grups, bé l'entitat dominant, bé qualsevol de les entitats dominades, haurà hagut de realitzar durant 2019 i 2020 i continuar desenvolupant almenys una de les activitats de l'annex com a activitat principal.

c) Que compleixin, a més dels dos apartats anteriors, amb els requisits d'elegibilitat que es detallen en l'article 5 d'aquest decret. L'aplicació d'aquests requisits establerts per a la concessió de l'ajuda es realitzarà atenent el conjunt d'activitats dutes a terme per la persona física, entitat o grup sol·licitant de l'ajuda.

 

Requisits d'elegibilitat (art.5)

  • Són elegibles els empresaris, professionals i entitats, que no apliquin el règim d'estimació objectiva a l'IRPF, sempre que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, a l'IVA o tribut indirecte equivalent al 2020 hagi caigut més d'un 30% respecte al 2019 i tinguin un volum de deutes pendents subvencionables de, com a mínim, 4.000,00 euros, tenint en compte les particularitats que s'estableixen per al cas de grups consolidats que tributin en l'Impost de societats en el règim de tributació consolidada, i per al cas de les entitats en règim d'atribució de rendes en l'IRPF (art.5.2).
  • Empresaris i professionals que no han de complir amb el requisit d'elegibilitat de caiguda del volum de negoci establerta (art.5.1).

a) Els empresaris i professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva a l'IRPF, les empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, i els professionals o empreses que s'hagin donat d'alta o creat entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019.

b) Els empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en 2019 o 2020 a l'IRPF, amb independència que realitzin altres activitats a les quals resulti d'aplicació el règim d'estimació directa, fins i tot quan s'hagi renunciat al règim d'estimació objectiva per a 2021.

  • No es consideraran destinataris aquells empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que en la declaració de l'IRPF de 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals haguessin aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o, en el seu cas, hagi resultat negativa en aquest exercici la base imposable del IS o IRNR, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

 

Altres requisits dels destinataris de les ajudes que hauran de complir, en el moment de presentació de la sol·licitud:

a) No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.

b) No haver donat lloc, per causa de la qual hagués estat declarada culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.

c) Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions o ajudes públiques.

d) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

e) No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarat insolvents en qualsevol procediment, no trobar-se declarats en concurs, tret que en aquest hagi adquirit l'eficàcia un conveni, no estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei 22/2003 Concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

f) No tenir residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

 

Despeses subvencionables

Les quantitats que es destinin a satisfer el deute amb proveïdors, creditors financers i no financers, inclosos els pagaments pendents derivats dels costos fixos incorreguts sempre que aquests s'hagin reportat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

  • En primer lloc, se satisfaran els pagaments a proveïdors i creditors no financers, per ordre d'antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prevalent la reducció del nominal del deute amb aval públic.
  • L'ordre d'antiguitat vindrà determinat per la data d'emissió de les factures.
  • En el cas de les factures, només es concediran ajudes per l'import de la base imposable de les despeses subvencionables, exclòs l'IVA o impost indirecte equivalent.

 

Quantia

La quantia es determinarà en dues fases:

a) En una primera fase, es resoldran les sol·licituds d'aquells empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'IRPF. En aquest cas es concedirà una quantitat fixa equivalent al volum de deutes pendents declarats pel sol·licitant. Aquesta quantitat tindrà un màxim de 3.000 euros per sol·licitant.

Aquelles empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, i els professionals o empreses que s'hagin donat d'alta o creat entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019 se'ls aplicarà el que s'estableix en aquest apartat, de tal forma que podran percebre fins a un màxim de 3.000,00 euros.

b) En una segona fase, es resoldran les sol·licituds per a aquells empresaris i professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'IRPF, així com entitats i establiments permanents el volum d'operacions dels quals anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'IVA o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte a l'any 2019.

Aquesta ajuda no podrà ser mai inferior a 4.000 € ni superior al volum de deutes pendents declarats per sol·licitant amb un màxim de 200.000 €. En el cas dels grups, els límits anteriors s'aplicaran al grup en el seu conjunt.

El procés de concessió per a aquesta tipologia de sol·licituds es realitzarà per etapes. Inicialment s'assignarà un import mínim garantit de 4.000,00 €.

L'ajuda màxima que es concedirà per als sol·licitants de l'apartat b anterior no podrà ser superior al 40% de la seva caiguda d'operacions anual que superi el 30% calculada tal com s'indica en l'article 5 per a sol·licitants que tinguin fins a 10 treballadors, i al 20% per a sol·licitants amb més de 10 treballadors, amb un import mínim de 4.000,00 euros i un màxim de 200.000,00 euros, en tots dos casos.

 

Obligacions generals dels beneficiaris (entre d’altres):

a) Mantenir l'activitat corresponent a les ajudes fins al 30 de juny de 2022.
b) No repartir dividends durant 2021 i 2022.
c) No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió d'aquestes ajudes.

 

> Consulta aquí l'annex de CNAE

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top