Subvencions estatals per la renovació del parc nacional de maquinària agrícola

Bases: RD 704-2017 (BOE 08-07-2017) modif. per RD 294/2018 (BOE 19-05-2018)

Convocatòria. ExtracteOrdre 07-05-2021 (BOE 01-06-2021)

Termini sol·licituds:

Des de 15-06-2021 i finalitzarà el 15-09-2021. La sol·licitud d'ajuda es presentarà de manera electrònica, una vegada signada i datada, a través de l'esmentada seu electrònica, dirigida al titular del Departament. Models: www.mapa.es

Beneficiaris i requisits:

a)Les persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, inclosos ens sense personalitat jurídica, titulars d'una explotació agrària inscrita en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA), o en el Registre d'Explotacions Ramaderes (REGA), o, en el cas de cooperatives, SAT o altres agrupacions agràries, que els seus socis o membres siguin titulars de, com a mínim, en conjunt, tres d'aquestes explotacions.

b)Les persones físiques o jurídiques que presten serveis agromecànics amb maquinària agrícola a l'agricultura, inscrites en l'IAE en l'epígraf 911.

c)Les agrupacions de tractaments integrats en agricultura i les agrupacions de defensa sanitària ramadera. Aquestes subvencions solament es destinaran per a maquinària i equips agrícoles l'ús dels quals estigui destinat a les seves activitats específiques.

La inversió inclourà l'adquisició de l'accessori d'aplicació localitzada del purí i podrà incloure els conceptes d'adaptació de la cisterna, si és necessària.

Activitat subvencionable:

L’adquisició dels següents tipus de màquines noves:

a)Tractors.
b)Màquines automotrius: de recol·lecció, d'aplicació de productes fitosanitaris i fertilitzants, excloses cisternes de purí.
c)Maquines arrossegades o suspeses: sembradora directa, abonadora, equips d'aplicació de productes fitosanitaris, cisternes de purí amb sistemes de localització de producte en el sòl (reixes i discos), tubs flexibles (mànegues) o rígids (per a aplicació just sobre el sòl), així com sistemes de localització de purí en el sòl independentment de la cisterna)

Per a la concessió de les ajudes, d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 704/2017 (bases), s’hauran de desballestar tractors o màquines del mateix tipus que les adquirides, complint els requisits del art.4.4 bases

Els tractors i màquines a adquirir, hauran de seleccionar-se d'entre les relacionades en la pàgina web del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació: www.mapa.es, en la qual es realitzarà la sol·licitud d'ajuda. Estaran identificades mitjançant la seva marca, model i quan escaigui, pel tipus, variant i versió. En el cas de cisternes, també mitjançant el sistema de localització de purins amb el qual va equipada, d'acord amb les següents definicions:

- Escampador de purins amb distribució localitzada per tubs flexibles (mànegues), o rígids

- Escampador de purins amb distribució injecció per reixes

- Escampador de purins amb distribució injecció per discos

Els accessoris d'aplicació de purins amb localització en el sòl a adquirir mitjançant l'ajuda, hauran d'identificar-se en el llistat corresponent, identificant-se mitjançant la seva marca, model i sistema d'aplicació localitzada de purí, i es documentarà amb l'annex II d'aquesta convocatòria, d'acord amb les següents definicions:

- Accessori de distribució localitzada de purins per tubs flexibles (mànegues), o rígids.

- Accessori de distribució de purins per injecció de reixes

- Accessori de distribució de purins per injecció de discos

L'accessori d'aplicació de purí amb el qual vagi equipada la cisterna, serà documentat mitjançant l'annex I d'aquesta convocatòria.

En el cas que l'ajuda es dirigeixi solament a la instal·lació d'un accessori d'aplicació localitzada de purí en una cisterna en ús, aquesta haurà d'haver estat inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola, a nom del sol·licitant de l'ajuda, amb anterioritat a la sol·licitud de l'ajuda. 

La maquinària adquirida i la maquinària substituïda hauran de complir els requisits establerts a les bases.

Període subvencionable:

Els tractors i màquines noves hauran d’adquirir-se en un termini que s’inicia el dia següent a la publicació d’aquesta ordre (02-06-2021). El termini per aportar el certificat de retirada pel fabricant de l’accessori d’aplicació del purí antic, serà fins el 30-11-2021.

Quantia:

1. Tractors

a) La quantia base de la subvenció estableix en 95 euros per kilowatt (kW) de la potència fiscal que figuri reflectida a la fitxa tècnica multiplicada per 5, de la màquina automotriu a retirar al final de la seva vida útil.

b) La quantia base s’incrementarà atenent a la classificació energètica del nou tractor, d’acord amb la metodologia actualitzada al 2015, desenvolupada per l’Estació de Mecànica Agrícola i l’IDAE, amb els imports següents:

1r Per classificació en la categoria més alta d'eficiència energètica (A): 3.000 euros.

2n Per classificació en la segona categoria més alta (B): 2.000 euros.

3r Per classificació en la tercera categoria més alta (C): 1.000 euros.

c) La quantia basi de la subvenció es podrà incrementar, a més, en 1.000 €, per complir el nou tractor adquirit amb la fase IV d'emissions en la seva homologació, d'acord amb l'estipulat en la Directiva 2000/25/CE del Parlament i del Consell de 22 de maig de 2000, relativa a les mesures que han d'adoptar-se contra les emissions de gasos contaminants i de partícules contaminants procedents de motors destinats a propulsar tractors agrícoles o forestals i per la qual es modifica la Directiva 74/150/CEE del Consell. En el cas de la categoria de tractors T2, el complement per emissions a la quantia base de la subvenció s'aplicarà complint amb la fase IIIB.

d) La quantia de la subvenció s'incrementarà en 1.000 €, ateses les deficiències de seguretat dels tractors retirats i lliurats en un centre autoritzat de descontaminació de vehicles (CADV), establerts mitjançant el Reial decret 20/2017, de 20 de gener, de descontaminació de vehicles al final de la seva vida útil, quan siguin unitats de tractors inscrits al ROMA abans de les dates d'exigibilitat de l'obligació de tenir estructures de protecció homologades per a cada grup i subgrup de tractor, tal com figuren en el Reial decret 1013/2009, de 19 de juny, en el seu annex I, pel qual es regula, tècnicament, l'equipament dels tractors agrícoles amb bastidors o cabines oficialment homologades. Per als tractors estrets (grup 3), s'entendrà com a data d'exigibilitat el 2 de juliol de 1993.

e) En tot cas, la quantia base d'aquesta subvenció no sobrepassarà 7.000 euros i la quantia màxima no sobrepassarà 12.000 euros per beneficiari, ni el 30% del cost total d'adquisició sense IVA o IGIC. En cas de superar aquest límit la quantia de l'ajuda s'ajustarà al 30% del cost total sense sobrepassar la quantia màxima.

2. Màquines automotrius agrícoles

a) La quantia base de la subvenció s'estableix en 95 € per kilowatt (kW) de la potència d'inscripció que consti en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola o, en cas que en aquest registre no figuri inscrita la potència, es considerarà la potència fiscal reflectida en la fitxa tècnica multiplicada per 5, de la màquina automotriu a retirar al final de la seva vida útil.        

b) La quantia total de la subvenció s'incrementarà, així mateix, en 1.000 euros, per complir la nova màquina automotriu adquirida en la seva homologació, amb la fase IV d'emissions, d'acord amb la Directiva 2012/46/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre mesures contra l'emissió de gasos i partícules contaminants procedents dels motors de combustió interna que s'instal·lin en les màquines mòbils no de carretera.

c) La quantia base d'aquesta subvenció no sobrepassarà 24.000 euros i la quantia màxima no sobrepassarà 25.000 euros per beneficiari, ni el 30% del cost total d'adquisició sense IVA o IGIC. En cas de superar aquest límit la quantia de l'ajuda s'ajustarà al 30% del cost total sense sobrepassar la quantia màxima.

3. Adobadores i equips d'aplicació de productes fitosanitaris

a) La quantia base de la subvenció s'estableix en el 30% de la inversió sense IVA, realitzada per a la nova màquina, i no podrà superar els 4.500 euros en el cas d'adobadores i de 6.000 euros per als equips d'aplicació de productes fitosanitaris.

b) L'import de l'ajuda corresponent a equips d'aplicació de productes fitosanitaris automotrius es calcularà com el de les màquines automotrius agrícoles, d'acord amb el primer paràgraf de l'apartat anterior.

4. Sembradores directes; cisternes per a purins equipats amb dispositiu de localització.

Sembradores directes; cisternes per a purins equipats amb dispositiu d'aplicació localitzada i la reforma de les cisternes de purí substituint l'equip d'aplicació per plats, ventall o canó per equips localitzadors del producte en el sòl.

a) La quantia de la subvenció s'estableix en el 30% de la inversió sense IVA o IGIC realitzada per a la nova màquina.

b) La subvenció no podrà superar els 20.000 euros.

No es concediran subvencions per import inferior a 1.000 €a excepció que l'ajuda es destini a l'adquisició d'un dispositiu d'aplicació localitzada per a cisterna de purins, i en aquest cas, el límit serà de 600 €.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top