Subvencions en espècie per millorar la competitivitat de les empreses de la comarca de l’Alt Empordà

L'Àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Figueres té entre els seus objectius el foment de l'emprenedoria i de la competitivitat de les empreses per tal de generar activitat econòmica i crear ocupació.

Així, fixa la concessió de les subvencions en espècie, avaluables econòmicament, de 480 euros, IVA inclòs, per sol·licitant, del pla d'acció personalitzat per millorar la competitivitat de les empreses de la comarca de l’Alt Empordà. Aquesta millora consisteix en sessions d’assessorament que ofereix l’Ajuntament de Figueres en els àmbits de:

- Model de negoci i planificació estratègica

- TIC

Cada empresa podrà escollir només un àmbit d'assessorament. D’aquesta, hi haurà 4 sessions de 3 hores de pla de treball: Sessió de diagnosi, Sessió de pla de treball, i dues sessions de seguiment. A més de les sessions, les empreses rebran un pla d'acció personalitzat elaborat pel consultor designat.

 

Procediment de concessió de les subvencions :

Concurrència no competitiva.

 

Beneficiaris

Empreses de la comarca de l’Alt Empordà que compleixin els següents requisits:

- Cooperatives

- Societats Laborals

- Societats Limitades

- Societats Anònimes

- Societats Limitades Nova Empresa

- Empresari individual

- Mutualistes professionals

- Societat Civil

- Fundacions i associacions amb activitat econòmica.

 

Requisits:

Les empreses han de:

- Tenir la seu social en un municipi de la comarca de l’Alt Empordà.

- Trobar-se al corrent de pagaments tributaris.

- No ser deutors per cap concepte de l’Ajuntament de Figueres.

- No haver acomiadat personal de manera improcedent en els 3 mesos anteriors a la sol·licitud de subvenció.

- No haver estat sancionada l’empresa en resolució ferma en matèria laboral.

- Complir amb la quota de reserva per a la integració social de persones discapacitades.

- Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral.

- En cas de tenir 25 o més treballadors/es incloure, d’acord amb els agents socials, mitjans que per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual o per raó de sexe.

- L'empresa haurà de designar una persona de contacte amb l'Ajuntament de Figueres i que es faci responsable de treballar amb l'assessor designat per l'Ajuntament de Figueres.

El compliment dels requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de la declaració responsable que inclourà la sol·licitud de la subvenció.

 

Terminis i presentació de la sol·licitud

Les bases i la convocatòria es publicaran en el BOP a través de la BDNS, les quals restaran en període d’informació pública durant 20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació.

Les sol·licituds es podran presentar durant 10 dies hàbils un cop hagi acabat el període d’informació pública esmentat en el paràgraf anterior.

Les sol·licituds s’hauran de presentar de forma telemàtica a través de la instància específica de la seu electrònica de l’Ajuntament de Figueres. 

 

> Anunci bases BOP

> Instància Subvencions competitivitat 2021

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top