Subvencions del Programa Acompanya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, Next Generation (Catalunya)

Objectiu:

Facilitar l'adaptació social i laboral de treballadors/ores amb discapacitat i trastorns de salut mental, i amb dificultats especials d'inserció laboral, en empreses del mercat ordinari de treball en condicions similars a les de la resta de treballadors/ores que ocupen llocs semblants.

Actuacions subvencionables :

a) Orientació, assessorament i acompanyament a la persona destinatària final elaborant, per a cada treballador/ora, un programa d'adaptació al lloc de treball que inclourà accions de formació adreçades a tasques inherents al lloc de treball.

b) Tasques d'apropament i col·laboració entre la persona destinatària del Programa, l'empresa i el personal de l'empresa amb el qual es comparteix la feina, mitjançant les accions d'adaptació del lloc de treball a la persona participant.

c) Suport al treballador/ora en el desenvolupament d'habilitats socials i comunitàries, per tal que pugui relacionar-se amb l'entorn laboral en les millors condicions, mitjançant accions d'entrenament i formació en competències transversals i habilitats socials i laborals.

d) Seguiment del treballador/ora i avaluació del procés d'inserció en el lloc de treball.

e) Assessorament i informació a l'empresa sobre les necessitats dels processos d'adaptació del lloc de treball mitjançant accions de sensibilització i formació als treballadors/ores de l'entorn laboral de la persona contractada.

f) Tasques d'empoderament de les dones amb discapacitat en el lloc de treball mitjançant activitats i dinàmiques relacionats amb les diferències de gènere, els drets de les dones en l'àmbit laboral, la prevenció i l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral.

g) Seguiment de les dones amb discapacitat i el seu procés d'inserció en el lloc de treball, promovent la realització d'estudis i l'actualització de les fonts estadístiques sobre la situació de les dones amb discapacitat en el mercat de treball, evitant la introducció de paràmetres sexistes i androcèntrics.

Aquestes actuacions es podran realitzar de manera presencial o telemàtica, individual o grupal.

 

Beneficiaris:

  • Podran ser persones destinatàries de les subvencions previstes en aquesta Resolució les esmentades a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/249/2021, de 27 de desembre.
  • Els treballadors/ores es poden contractar des de l'1 de setembre de 2021 fins a la finalització del termini d'execució, sens perjudici de la durada mínima dels itineraris individualitzats.
  • Es consideren persones en atur de llarga durada aquelles que hagin romàs en situació de desocupació durant 12 mesos dins dels 18 mesos anteriors a la data d'inici del contracte de treball i, a més, s'hagin inscrit com a demandants d'ocupació durant el mateix període.
  • Les persones destinatàries finals, abans de la contractació, han d'estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

Quantia:

Seran subvencionables els costos laborals i de seguretat social que es generin durant el desenvolupament del Programa, realitzats en el període d'execució que estableix aquesta Resolució, derivats de la contractació del personal tècnic especialitzat per part de les entitats beneficiàries.

La contractació es pot dur terme tant en el desenvolupament del Programa com amb anterioritat al seu inici.

El finançament consisteix en un mòdul màxim per persona participant que finalitzi l'itinerari personalitzat que li ha estat dissenyat. Els imports d'aquest mòdul màxim, d'acord amb el tipus i el grau de discapacitat, són:

a) 6.000,00 euros per cada treballador/ora dels col·lectius descrits a la base 10.1.a) de l'annex 1 de l'Ordre EMT/249/2021, de 27 de desembre.

b) 4.125,00 euros per cada treballador/ora dels col·lectius descrits a les bases 10.1.b) i 10.1.c) de l'annex 1 de l'Ordre EMT/249/2021, de 27 de desembre.

Pel que fa a les quantitats per al càlcul del mòdul màxim detallat en l'apartat anterior, a percebre per part de l'entitat beneficiària per cada persona participant, són:

a) Accions de formació per a l'adaptació en el lloc de treball: 1.200,00 euros, considerant un cost de 12,00 euros/hora. 

b) Accions d'orientació, assessorament i acompanyament: 3.000,00 euros, considerant un cost de 25,00 euros/hora.

c) Altres accions facilitadores, que són les que consten a la base 6.1, apartats b) al g), de l'Ordre EMT/249/2021, de 27 de desembre: 1.800,00 euros. 

D'acord amb això exposat, l'import de la subvenció a concedir es calcularà en funció de les previsions recollides en el projecte amb relació al nombre de persones participants i del tipus i el grau de discapacitat o trastorn mental.

  • L'import màxim que es concedeix per entitat sol·licitant és de 80.000,00 euros.
  • S'entendrà que una persona completa l'itinerari, que tindrà una durada mínima de 6 mesos i fins a un màxim de 16 mesos, quan realitzi totes les accions previstes.
  • També es considerarà finalitzat l'itinerari si la persona, sempre que concorri una causa degudament justificada i autoritzada per l'òrgan gestor, abandona el programa havent realitzat el 75% del total de les hores que corresponguin a les actuacions previstes. Aquest supòsit no inclou la baixa voluntària del treballador/ora.

 

Sol·licituds i termini de presentació:

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, començarà a les 9.00 hores del dia 18 de maig de 2022 i finalitza a les 15.00 hores del dia 30 de maig de 2022.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de presentar segons els models normalitzats i seguint les indicacions que estan disponibles a l'apartat Tràmits de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits) i al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/).

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top