Subvencions a projectes d’inversions productives a Catalunya

Per projectes d'inversions productives s'entenen aquells projectes d'inversions industrials per a noves plantes de producció o inversions en millores o nous processos productius que alhora comportin el manteniment i/o un increment net dels llocs de treball.

 

Qui pot ser-ne beneficiari?

Les empreses industrials amb codi de Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE) 10 i 11 i del 13 al 32 ambdós inclosos que tinguin seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya. Aquest codi d'activitat haurà de constar als estatuts de l'empresa beneficiària amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria, o en el moment de la seva constitució si es tracta de nova implantació.

 

Quins requisits cal complir?

Estar legalment constituïdes i estar inscrites al registre corresponent en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Tenir el finançament tancat del projecte almenys en un 50% ja sigui amb recursos propis, finançament bancari formalitzat, o aportacions de capital de tercers.

La inversió mínima d'aquests projectes d'inversió serà de 100.000,00 euros per a les micro, petites i mitjanes empreses i de 1.000.000,00 euros per a les grans empreses.

Les activitats objecte d'aquestes subvencions s'han d'executar des del primer dia hàbil de l'any de la publicació de la convocatòria a la què es presenti la sol·licitud i fins a un màxim dels 18 mesos posteriors a comptar de la data de publicació de la convocatòria a la qual es presenti la sol·licitud.

 

Quines despeses són subvencionables?

  • Maquinària dels processos productius o components que formin part directament d'una línia de producció.
  • Enginyeria del procés productiu directament associada a les inversions de la base 9.2.a). Caldrà que aquesta associació a les inversions quedi expressament documentada en la memòria.
  • Software associat a les inversions productives de la base 9.2.a). No se subvencionarà software aïllat de maquinària o procés productiu que no sigui objecte del projecte subvencionat.
  • Instal·lacions necessàries i obra civil per a la posada en marxa de la maquinària o per a la millora o nou procés productiu de les inversions incloses a la base 9.2.a) fins a un màxim del 20% de l'import de la base 9.2.a). La inversió del punt 9.2.a) ha de representar un mínim del 60% de tot el projecte per tal que el projecte sigui subvencionable.

 

Es considera despesa realitzada aquella que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat en aquestes bases.

 

Quina és la quantia de la subvenció?

L'import de la subvenció serà de fins a un màxim del 20% de la inversió elegible amb un màxim de 500.000,00 euros.

 

Quin és el termini de la sol·licitud?

Convocatòria oberta des de les 9:00h del 20 de març del 2024 fins a les 14h del 18

d'abril de 2024.

 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top