Subvencions a empreses: Programa Crea Feina Plus Barcelona 2023

El Programa 'Crea Feina Plus Barcelona 2023' constitueix una nova iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona per impulsar la creació d’ocupació a la ciutat.

 

Quins són els objectius del programa?

L’objectiu general és fomentar la contractació d’unes 300 persones en situació d’atur. També busca la dinamització del mercat de treball mitjançant el suport a les empreses amb capacitat de creació d’ocupació, la promoció del creixement de les empreses beneficiàries i facilitar l’entrada al mercat laboral de persones afectades per situacions d’atur, especialment d’aquelles incloses en col·lectius amb especials dificultats d’inserció, com son les persones joves, dones, majors de 45 anys, i les que es troben en situació d’atur de llarga durada i/o puguin incloure’s en algun/s dels col·lectius identificats com de risc d’exclusió social.

 

Qui pot demanar els ajuts?

Les empreses, individuals o en forma societària, i les entitats amb centre de treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que ampliïn les seves plantilles amb incorporació de persones en situació d’atur i residents a la ciutat de Barcelona, incloses en algun dels següents col·lectius:

  • Persones joves (menors de 30 anys)
  • Dones
  • Persones majors de 45 anys
  • Persones en situació d’atur de llarga durada (mínim de 12 mesos dins els darrers 18 anteriors a la contractació a subvencionar)
  • Persones de col·lectius en risc d’exclusió social

 

Quin és el termini per a presentar les sol·licituds i la documentació?

Pots fer-ho des de l’11 de maig fins al 3 de novembre del 2023, ambdós inclosos.

La resolució s’adoptarà en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de l'ajut.

La justificació de la subvenció s'ha de dur a terme un cop transcorreguts els primers sis mesos del contracte subvencionat.

 

Com pots tramitar la sol·licitud?

Pots finalitzar el tràmit per internet: descarregar el document de sol·licitud accedint al web barcelonactiva.cat/creafeinaplus2023, annexar-lo i presentar-lo al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

 

Quina és la quantia màxima de la subvenció?

La quantia màxima de la subvenció per a cada contracte de treball variarà segons el col·lectiu i jornada laboral, contemplant ajuts de 2.000€ a 8.000€:

  • Persones joves (menors de 30 anys), dones i persones majors de 45 anys: 5.000€ per contracte (a temps complet).
  • Persones en situació d’atur de llarga durada: 6.000€ per contracte (a temps complet).
  • Persones de col·lectius de risc d’exclusió social: contractes a jornada completa; 8.000€ per contracte, jornada parcial 75% a 99%; 6.000€ per contracte, jornada parcial 50% a 74%, 4.000€ per contracte, jornada parcial 20% a 49%; 2.000€.

No serà possible un atorgament per import inferior si es presenta un contracte per un període menor al mínim establert.

El màxim de contractacions a subvencionar a una mateixa empresa en el marc d’aquest Programa serà de 10 i no podrà superar el nombre de persones treballadores existents en la data anterior al primer contracte acollit a la subvenció.

 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top