Subvencions a empreses en el marc del Programa Crea Feina Barcelona 2024

Què és el Programa “Crea Feina Barcelona 2024”?

Es tracta d’una nova iniciativa per impulsar la creació d’ocupació de qualitat a la ciutat, amb l’objectiu general de fomentar la contractació d’unes 235 persones en situació d’atur o de perfil investigador/post-doctorat, amb diversos objectius específics com són:

 

 • La dinamització del mercat de treball mitjançant el suport a les empreses amb capacitat de creació d’ocupació.
 • La promoció del creixement de les empreses beneficiàries.
 • Facilitar l’entrada al mercat laboral de persones afectades per situacions de manca d’experiència professional, desvinculació prolongada del mercat laboral i/o pertinença a col·lectius identificats com de risc d’exclusió social.
 • Promoure que persones amb perfils científic i investigador/a puguin avançar en el seu procés de qualificació i excel·lència acadèmica i professional aportant el seu talent a projectes d’investigació d’empreses i entitats de Barcelona implicades amb la innovació i la millora contínua dels seus productes i serveis.

 

Quins ajuts econòmics conté el programa?

Existeixen dues línies d’ajuts:

 

 • Crea Feina Joves 2024 per fomentar la contractació de persones que, en el moment de la contractació presentada a aquesta subvenció, siguin menors de 30 anys, es trobin en situació d’atur i residint a la ciutat de Barcelona.
 • Crea Feina Investiga 2024 per fomentar la incorporació de talent investigador al teixit productiu com a via per augmentar-ne la competitivitat. Es vol facilitar aquest tipus de contractacions oferint ajuts importants durant un any de contractació, amb una retribució mínima adequada. Es contemplarà la contractació de personal científic i investigador en possessió del títol de doctorat (Post-doctorat).

 

Es tindrà especialment en compte la seva promoció entre les empreses del tercer sector i l’economia social i cooperativa així com entre les empreses que desenvolupen la seva activitat en algun dels sectors estratègics identificats per l’Ajuntament de Barcelona a través del Barcelona Green Deal 2020-2030 i, especialment, en hubs tecnològics. Igualment, es prestarà especial atenció a la distribució paritària en clau de gènere i a la incorporació de dones en els diferents perfils contemplats.

 

Quin és el termini per a presentar les sol·licituds i la documentació?

Des del 23 de maig fins al 31 d’octubre de 2024. L’accés a les subvencions es farà per ordre cronològic de presentació al registre municipal de l’Oficina Virtual de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

 

La resolució s’adoptarà en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de l'ajut.

 

La publicació en el BOPB de les resolucions definitives posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Quina és la quantia màxima de la subvenció?

La quantia màxima de la subvenció per a cada contracte de treball variarà segons la línia de subvenció, el col·lectiu i jornada laboral, en base a la següent distribució:

 

Línia Crea Feina Joves:

 

 • Menors de 30 anys / homes: 5.000 € per contracte (a temps complet)
 • Menors de 30 anys / dones: 6.000 € per contracte (a temps complet)
 • Menors de 30 anys de primera ocupació o en situació d’atur de llarga durada / homes: 6.000 € per contracte (a temps complet)
 • Menors de 30 anys de primera ocupació o en situació d’atur de llarga durada / dones: 7.000 € per contracte (a temps complet)
 • Menors de 30 anys en situació de risc d’exclusió social:
  • Contractes a jornada completa: 8.000 €
  • Contractes a jornada parcial igual o superior al 75% i inferior al 100% de la jornada: 6.000 €
  • Contractes de jornada parcial igual o superior al 50% i inferior al 75% de la jornada: 4.000 €
  • Contractes de jornada parcial igual o superior al 25% i inferior al 50% de la jornada: 2.000 €

 

Línia Crea Feina Investiga:

 • Doctorats / homes: 12.000 € per contracte (a temps complet)
 • Doctorades / dones: 15.000 € per contracte (a temps complet)

 

No serà possible un atorgament per import inferior si es presenta un contracte per un període menor al mínim establert.

 

Quin és el màxim de contractacions a subvencionar a una mateixa empresa?

 

 • 3 en el cas de contractes de la línia Crea Feina Joves
 • 5 en el cas de contractes de la línia Crea Feina Investiga

 

El nombre d’ajuts atorgats a una empresa o entitat no podrà superar tampoc el nombre de persones treballadores en plantilla en la data anterior al primer contracte acollit a la subvenció, excepte per la línia Crea Feina Investiga per les empreses de nova creació per les quals no hagi transcorregut més de 6 mesos des de la data de la seva constitució. A aquests efectes, es considera que integren la plantilla també les persones físiques titulars de l’empresa que figurin com a treballadors/es de la mateixa.

 

Per tenir dret al corresponent import màxim atorgat caldrà poder acreditar la continuïtat de la relació laboral durant un mínim de:

 

 • 6 mesos (180 dies de cotització) en els contractes de la línia Crea Feina Joves
 • 12 mesos (360 dies de cotització) en els contractes de la línia Crea Feina Investiga

 

En cas que la relació laboral acabi abans, es podrà substituir la persona treballadora, en el termini màxim d’un mes, per una altra amb relació laboral similar i que compleixi els requisits establerts i que doni dret a la mateixa quantia a la de la que va generar la sol·licitud.

 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top