Subvenciones CONFORCAT A MIDA (Catalunya)

El programa de subvencions CONFORCAT A MIDA permet donar resposta directa a les necessitats formatives de l’empresa a través de la formació a mida per a millorar la competitivitat. 

Properament es preveu una convocatòria amb les característiques següents: 

 • Dissenya la formació subvencionable a mida de l’empresa; les accions formatives han de ser d’entre 30 i 60 hores, podent dissenyar itineraris formatius que superin les 60 hores; per exemple, una mateixa persona pot fer 2 mòduls de 60 hores, en un total de 120 hores. 
 • Pots formar a les persones treballadores de l’empresa i/o persones en situació d’atur per incorporar-les a la teva empresa; en cas de ser una entitat representativa d’un sector, pots formar a qualsevol persona treballadora del sector o a persones desocupades per tal que s’incorporin a empreses del sector. 
 • La formació pot ser presencial, mitjançant aula virtual en streaming, online o teleformació (amb plataforma) o mixta. 
 • Finançament per mòduls: 549€ per persona formada per 60 hores i 245€ per 30 hores. En ser justificació per mòduls no cal presentar documentació per justificar les despeses. A més, aquesta formació és cofinançable de manera privada o pública. 
 • És possible la subcontractació del 100%, inclosa la gestió. Permet contractar alguna entitat de formació especialitzada. 
 • Es realitza una bestreta del 100% del pagament del finançament atorgat en el moment de la resolució, és a dir, es disposa del finançament abans d’iniciar la formació. 
 • Es preveu que el període de sol·licitud de subvenció comenci la primera setmana de març i la formació es pugui realitzar entre els mesos de maig/juny de 2023 i juny de 2024. 


Qui són els beneficiaris?

 • Empreses, a títol individual i que presentin programes de formació. Poden ser de titularitat de persones físiques, societats anònimes, societats de responsabilitat limitada i altres formes jurídiques admeses en dret. Les persones treballadores a formar han de pertànyer a l’empresa tenint un vincle laboral.
 • Altres tipus d’entitats
  • Agrupacions d'empreses
  • Consorcis
  • Organismes i entitats sectorials, de qualsevol dimensió, que representin empreses i/o persones treballadores (sindicats, patronals, gremis, associacions, cambres...).

 
En el cas de programes d’agrupacions d’empreses i consorcis, les persones treballadores a formar han de pertànyer a les empreses que integren l’agrupació o del consorci i entitats consorciades.

NO poden ser entitats o centres de formació en el sentit de la Llei 30/2015. No obstant, les entitats de formació poden ser subcontractades en els termes previstos en aquest apartat.

Ja pots consultar l’orde de les bases. Les resolucions de les properes convocatòries es publicaran al DOGC. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top