Subvenció pla de modernització de la màquina eina de la PIME

Subvenció en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a la realització d'inversions en l'adquisició de noves màquines eina que formin part del procés productiu de les PIMES industrials del territori nacional i que contribueixin a la seva modernització i que compleixin alguna de les següents condicions:

a) suposin l'ampliació de la capacitat productiva d'un establiment existent;
b)suposin la diversificació de la producció d'un establiment existent en nous productes addicionals; o
c) impliquin un canvi essencial en el procés general de producció d'un establiment existent.

Conceptes subvencionables:
L'import mínim de cada màquina eina subvencionable ha de ser d'almenys 70.000 euros (exclòs IVA):

a) Torns.
b) Fresadores.
c) Mandrinadores. d) Trepants.
e) Roscadores. f) Rectificadores.
g) Afiladores, polidores i moladores. h) Centres de mecanitzat.
i) Màquines especials i màquines transfer compostes d'unitats de mecanitzat.
j) Brotxadores. k) Màquines de electro-erosió.
l) Màquines de centrar i refrentar.
m) Premses mecàniques.
n) Premses hidràuliques/pneumàtiques.
o) Servopremses. p) Punxadores. q) Sistemes d'automatització industrial associats a màquina-eina.
r) Equips independents d'inspecció i mesurament de peces mecanitzades.
s) Talladores/Màquines de roscat.
t) Equilibradores.
o) Màquines per al conformat per encintat de peces de composites.
v) Panelladores per al treball de la xapa.
x) Serres.
i) Biselladores.

z) Mortasadores.

aa) Línies de tall amb premsa, làser, doll d'aigua, gas o ultrasons.
ab) Màquines per al treball de barres, perfils i tubs.
ac) Màquines per a fabricació i control de caragols i perns.
ad) Màquines per a gravar, marcar i/o puntejar.
ae) Rebladores. af) Granalladores. ag) Equips i sistemes industrials per a la fabricació additiva.

Característiques i límits de les ajudes a concedir:
Seran subvencionables les inversions i despeses objecte de la subvenció incorreguts des de l'endemà a la presentació de la sol·licitud i fins a un termini màxim de quinze mesos comptats des de la data de la resolució de concessió, és a dir, la mateixa té caràcter incentivador.

Import de la subvenció
Serà com a màxim de:
a) 20% de les despeses subvencionables en el cas de petites empreses
b) 10% de les despeses subvencionables en el cas de mitjanes empreses

Cada ajuda quedarà limitada fins a un import màxim de 175.000 euros per màquina i l'import màxim d'ajuda que podrà rebre cada entitat jurídica serà de 300.000 euros.

Termini per presentar les sol·licituds:
Fins a 02/11/2021.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top