Subvenció: Contractació de joves en atur (per a empreses i cooperatives de treball associat de Catalunya)

S’ha obert la convocatòria de les subvencions a les empreses per la contractació temporal o indefinida de joves menors de 30 anys durant un any a jornada completa.

 

Quines són les entitats beneficiàries i quins requisits han de complir?

  • Cooperatives de treball associat.
  • Persones físiques o jurídiques privades i comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.
  • És requisit per a les empreses no haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional de la que contractaran, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les persones participants.
  • En cap cas la persona objecte de la contractació subvencionada pot substituir a un treballador d’estructura

Queden excloses les persones jurídiques privades sense ànim de lucre(associacions i fundacions).

 

Qui són les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats?
Joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat, i han de complir els requisits específics següents:

  • Estar inscrites a l'Oficina de Treball corresponent del SOC com a persones demandants d'ocupació no ocupades (DONO) com a mínim el dia hàbil laborable immediatament anterior a l'inici del contracte. (es pot comprovar amb el Formulari de sol·licitud d´inscripció de demanda d´ocupació i/o amb l´última renovació).
  • Complir els requisits que exigeixi la modalitat del contracte de treball que se subscrigui d'entre els tipus de contracte vigents. No son subvencionables en aquesta modalitat el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge. Pel contracte en practiques existeix una subvenció específica.

 

Característiques

  • Contractes amb durada mínima de 12 mesos i a temps complet.
  • El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria de subvencions, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l'entitat beneficiària, excepte quan es tracti d'una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

 

Quina és la quantia de les subvencions?
La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros. Per tant, la subvenció és de 17.684,52 euros per a un contracte de 12 mesos a temps complert.

Els atorgaments de les subvencions es faran per ordre d’entrada.

 

Quin és el termini de presentació de les sol·licituds?
El termini va començar el 31 de desembre del 2021, a les 9:00h, i finalitzarà el 31 de març del 2022, a les 15:00h.

El contracte es pot haver formalitzat fins a 1 mes abans. La data límit per subscriure contractes és el 28 de febrer de 2022, inclòs.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top