Societat Limitada Nova Empresa

Què és la Societat Limitada Nova Empresa?
La Societat Limitada Nova Empresa segueix el model de la Societat Limitada i potencia la creació de negocis de mida petita i mitjana. 

 

Quins són els requisits per a crear una Societat Limitada Nova Empresa?

 • Tenir un màxim de 5 socis. 
 • Aportar un capital d’entre 3.000€ i 120.000€. 

 

Com s’ha de constituir?
Es pot constituir presencialment o de manera telemàtica mitjançant el Document Únic Electrònic (DUE). 

A l’hora de constituir la societat el tràmit l’han de realitzar els socis fundadors, que són els que hauran de realitzar el tràmit per aconseguir la denominació social de l’empresa, així com aportar la documentació per aconseguir el número d’identificació fiscal mitjançant l’Agència Tributària (AEAT) i realitzar l’escriptura pública a través d’un notari. 

 

Quina informació ha de contenir l’escriptura?

 • La identitat dels socis. 
 • La voluntat de constituir la Societat Limitada Nova Empresa o les aportacions que realitza cada soci. 
 • La manera en què s’organitzarà l’administració. 
 • Qui s’ocuparà d’ella i de la representació social. 
 • Els pactes i les condicions que estableixin els socis. 
 • Una vegada es tingui llesta l’escriptura de constitució, s’haurà d’inscriure al Registre Mercantil. 

 

Quina informació han de contenir els estatuts?

 • Denominació de l’empresa. 
 • Objecte social. 
 • Activitats a realitzar. 
 • Domicili social. 
 • Capital social o forma en què s’organitzarà l’administració de la societat. 
 • Número d’administradors, termini de durada del càrrec i sistema de retribució. 

 

Quins avantatges suposa la creació d’una Societat Limitada Nova Empresa?

 • La seva constitució és ràpida. 
 • La denominació social es pot modificar gratuïtament durant els tres mesos posteriors a la seva constitució. 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top