S'obre la convocatòria de subvencions per la contractació de joves participants de projectes singulars (SOC-SINGULARS)

Els projectes singulars (SOC-SINGULARS) tenen com a objecte millorar l'ocupabilitat de les persones joves destinatàries mitjançant actuacions encaminades a proporcionar-les les competències bàsiques, tant tècniques com transversals, necessàries per incorporar-se al món laboral o bé per reprendre la seva formació, retornant al sistema educatiu.

Quines actuacions són subvencionables?

Els contractes de qualsevol de les modalitats de contractació laboral vigents, amb una durada mínima de 6 mesos i amb un mínim d'un 50% de la jornada laboral.

Beneficiaris:

Les persones o entitats beneficiàries seran:

a) Les administracions locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, que es determinin en cada convocatòria.

b) Les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions.

c) Les cooperatives de treball associat.

d) Universitats públiques no transferides.

e) Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

Quins requisits cal per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària?

Persones destinatàries han de complir els requisits específics següents:

a) Ser participant d'un projecte Singular 2022, regulats per la convocatòria EMT/3485/2022 de 7 de novembre de 2022.

b) Ser persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys en el moment d'incorporar-se al projecte Singular.

c) Estar inscrites a l'Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball.

d) Complir els requisits que exigeixi la modalitat del contracte de treball que se subscrigui d'entre els tipus de contracte vigents.

Tots els requisits i les condicions s'han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l'inici del contracte.

Quantia i període d'elegibilitat de les despeses subvencionables:

  • La quantia del mòdul mensual és de 1.645,61 euros, d'acord amb el mòdul mensual previst al Reial decret 99/2023, 14 de febrer, pel qual es determina el salari mínim interprofessional per a l'any 2023 (BOE núm. 39, de 15 de febrer de 2023) i inclou els conceptes de despesa previstos a la base 9.3 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.
  • En cas que la tipologia contractual sigui la de Formació en alternança, el mòdul mensual serà com a màxim el 65% del que s'estableix a l'apartat anterior.
  • La quantia del mòdul econòmic diari és de 54,10 euros.
  • El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria de subvencions no pot superior a 4.
  • Les quanties indicades als punt 1 i 3 d'aquest article s'estableixen per a una jornada de treball del 100%. En el supòsit de jornades reduïdes, l'import s'ajustarà a la jornada pactada en el contracte de treball.

Quan es podrà sol·licitar aquest ajut?

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació i finalitza el dia 31 d'octubre de 2023, ambdós inclosos.

La sol·licitud s'haurà de presentar com a màxim quatre mesos després de la data d'inici del contracte i sempre dins el termini establert a l'apartat anterior. En el cas que l'entitat formalitzi més d'un contracte, el període de quatre mesos comptarà a partir de la data d'inici del darrer contracte formalitzat.

El procediment de concessió de les actuacions subvencionades en aquesta Resolució és el de concurrència no competitiva.

Termini d'execució:

Les accions subvencionables que preveu aquesta Resolució es poden iniciar a partir de l'1 de juny de 2023 i fins al 27 d'octubre de 2023, i han de finalitzar com a màxim el 26 d'abril de 2024.

El període d'execució subvencionable és d'un màxim de 6 mesos.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top