S'obre la convocatòria de les subvencions per l'àmbit d'artesania 2021 (Catalunya)

La finalitat de les subvencions per a l'àmbit de l'artesania 2021 és reactivar i impulsar el sector artesanal, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquest sector.

 

1. Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana:

Objectiu

Potenciar el creixement i la competitivitat del sector de l'artesania, donant suport a la seva transformació digital i a la comercialització, així com reforçar l'estructura de les empreses artesanes, dotant-les d'eines per a la infraestructura, gestió i processos de producció.

 

Persones beneficiàries

Autònoms i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d'oficis artesans

 

Requisits

- Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de les diferents actuacions sigui de 1.000,00 euros.

- Per poder optar a la subvenció, s'ha d'obtenir, mitjançant els criteris de valoració, una puntuació mínima de 40 punts. Si no s'assoleixen es consideraran denegats.

- Els projectes a subvencionar relacionats amb la transformació digital i la contractació de serveis professionals de consultoria s'han de dur a terme a través d'empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.

- En el cas dels projectes de transformació digital, a més, han d'estar disponibles obligatòriament en llengua catalana.

- En el cas de lloguer o subministres, el sol·licitant ha de ser el titular del contracte corresponent i els establiments s'han de destinar a la realització d'una activitat inclosa en el Repertori de famílies d'oficis artesans.

-És indispensable que els projectes estiguin totalment operatius en data del 31 de desembre de 2021.

 

Quantia de la subvenció

Fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.000 euros. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

 

2. Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania:

Objectiu:

a) Fomentar la implantació d'establiments d'activitats singulars de caràcter artesanal.

Aconseguir l'obertura dels locals buits, en zones definides i determinades, per tal que es converteixin en pols d'activitat econòmica.

Potenciar l'activitat econòmica i l'ocupació de la zona definida.

Potenciar i atreure aquella oferta que singularitzi el municipi.

b) Prestigiar les fires i fires-mercat d'artesania en l'àmbit de Catalunya.

 

Persones beneficiàries

Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

 

Requisits

Àmbit 1: suport als municipis per la recuperació dels locals buits mitjançant activitats artesanes.

  • L'ens sol·licitant haurà de presentar una memòria justificativa de la necessitat de l'actuació.
  • La inversió mínima subvencionable ha de ser de 3.000,00 euros.

 

Àmbit 2: suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d'Artesania

  • L'entitat sol·licitant ha de ser l'organitzador de la fira o fira-mercat.
  • Caràcter artesà, monogràfic o multisectorial, de la fira o fira-mercat
  • Els expositors amb domicili social a Catalunya han de disposar del carnet d'artesà i distintiu de producte D'A.
  • La fira o fira-mercat ha d'estar registrada al registre d'activitats firals del Departament d'Empresa i Coneixement.

 

Quantia de la subvenció

Per als dos àmbits, fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000,00 euros. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

 

Més informació:

http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/art_subvencions_2021_artesania

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top