S’obre la convocatòria d'ajuts destinats a impulsar start-ups en fase inicial (Catalunya)

S’obre la convocatòria de subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia). És un ajut per desenvolupar el seu producte o servei, validar el model de negoci per arribar al mercat i facilitar la captació de primeres inversions per les start-ups d’alt potencial de creixement.

Beneficiaris:
Start-ups tecnològiques enteses com empreses amb ànim de lucre, tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que complexin:

  • Ser creades entre el 10/06/2021 i, com a màxim, 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.
  • Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors. No es consideren beneficiaris els empresaris individuals.
  • Que l’equip fundador siguin emprenedors -no empreses o institucions- i que aquests tinguin la majoria del capital de l’empresa (mínim 51%).
  • El finançament previ total rebut per la start-up (en totes les fórmules) fins a la data de la sol·licitud ha de ser inferior a 250.000 €.

Quins són els requisits?
Les actuacions subvencionables hauran de:

  • Desenvolupar un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tenir un alt potencial de creixement.
  • Ser aquelles actuacions contingudes en el pla d'empresa explicat en la memòria de sol·licitud i que siguin necessàries per al seu desenvolupament.

 

Quines despeses són subvencionables?
El total de les despeses de les actuacions objecte de l’ajut hauran de tenir un cost subvencionable acceptat mínim de 100.000,00 €.
Les despeses elegibles seran actuacions contingudes en el pla d'empresa presentat a la memòria de sol·licitud i que siguin necessàries per al seu desenvolupament, i en concret:

  • El personal dedicat al projecte.
  • La contractació de serveis a tercers.
  • Altres despeses que es considerin necessàries i rellevants pel desenvolupament del projecte i es pugui argumentar (com lloguer d'espais, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents, i d'altres despeses associades a la execució del pla de negoci).
  • Costos indirectes, es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses directes de personal subvencionables.

 

Quin és l’import de l’ajut?

Fins al 74% de la despesa subvencionable, amb un màxim 74.000 euros.

 

Quin és el període de presentació de la sol·licitud?
Des del 22 de juny al 28 de juliol de 2021.

 

Com s’ha de presentar la sol·licitud?
A través de la web de Canal Empresa.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top