S'obre la convocatòria d’ajuts a la internacionalització d'entitats catalanes en l'àmbit de l'acció exterior per a l'any 2021

Beneficiaris:
Organitzacions socials, culturals i esportives catalanes dedicades a impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior.


Objectiu:
L'objecte d'aquestes línies de subvenció és finançar les despeses derivades de la promoció i projecció d’aquestes entitats o dels organismes i xarxes europees i internacionals amb que es relacionen activament.

 

Dotació:
La dotació total de les subvencions previstes per la Generalitat és de 600.000,00 € durant l’exercici 2021 i 2022.

La distribució per línies dels 600.000,00 € és la següent:

  • Línia 1, amb una dotació de 420.000€: Despeses derivades de les relacions de les entitats catalanes amb organismes i xarxes europeus i internacionals, de les seves actuacions com a entitats membres d'aquestes, o del desenvolupament d'activitats de promoció de l'entitat o de la xarxa amb què es relacionin organitzades fora de Catalunya.
  • Línia 2, amb una dotació de 180.000€: Despeses derivades de l'organització a Catalunya d'esdeveniments internacionals i d'actes d'entitats catalanes o dels organismes i xarxes europeus i internacionals amb què es relacionin en l'àmbit d'acció exterior del qual és competent el Departament.

En cas que no s'exhaureixi el crèdit d'una de les línies de subvenció, es pot destinar el crèdit no exhaurit, si fos necessari, a incrementar l'altra línia de subvenció.

 

Termini de presentació de les sol·licituds:
És de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb la previsió excepcional per al supòsit que el darrer dia del termini coincideixi en un divendres, d'acord amb la qual, la data de finalització es prolongaria fins al dilluns següent.

 

Altres requisits:
Les entitats sol·licitants hauran de justificar que compleixen, si escau, la quota de reserva per a la integració social de les persones amb discapacitat establerta per la legislació vigent.

 

Resolució:
La resolució de concessió es notificarà mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (tauler.seu.cat) en un termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top