Si un contribuent accedeix a una comunicació electrònica de la AEAT que l’afecta constarà com a rebuda

És vàlida la comunicació electrònica de l’Agència Tributària (AEAT) a un contribuent que no està obligat a rebre-les, si aquest hi accedeix a través de la Seu Electrònica de la AEAT o per un accés efectiu a la direcció electrònica habilitada (DEH); el correu electrònic que aquest contribuent ha facilitat prèviament, sempre que hi hagi clicat a sobre.

 

Aquesta validesa, la confirma el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), en una resolució d’unificació de doctrina, del 17 de juliol del 2023, en la qual estima que és la AEAT qui ha d’acreditar l’accés a través de les dades facilitades pel prestador del servei de notificacions electròniques, ja que tant l’accés de l’interessat a la Seu Electrònica de la AEAT com l’accés a la DEH (correu electrònic personal del contribuent) genera automàticament un document que acredita la notificació de l’acte i que l’Administració no pot modificar.

 

És a dir, el TEAC unifica criteri a l’assenyalar que és acreditació suficient de la subscripció voluntària al Servei de Notificacions Electròniques el propi justificant de recepció o certificat de notificació a la direcció electrònica habilitada de cada acte en concret (ja sigui acreditatiu de l’accés efectiu en termini com de la seva manca) quan contingui, així mateix, com a informació remesa pel prestador del Servei de Notificacions Electròniques, aquesta subscripció voluntària.

 

I puntualitza que, tot i que l’interessat no s’hagués subscrit al sistema de notificacions electròniques i no estigués obligat a rebre les notificacions per aquesta via, s’ha de tenir per vàlidament notificat l’acte si l’obligat tributari accedeix electrònicament al seu contingut sigui per compareixença a la Seu Electrònica de l’Agència Tributària, sigui per accés efectiu a la direcció electrònica habilitada.

 

Doncs bé, pel TEAC, l’acreditació de la subscripció voluntària al Servei de Notificacions Electròniques es pot trobar en el propi justificant de recepció o certificat de notificació a la direcció electrònica habilitada de cada acte en concret – ja sigui acreditatiu de l’accés efectiu en termini com de manca d’aquest; en aquest cas, la notificació vàlida es verifica igualment.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top