Si tens treballador@s, recorda que anualment has de fer el Registre Salarial

Des del passat 14 d’abril del 2021, si tens treballador@s contractats has de fer el registre salarial. 

Així doncs, l’empresari@ està obligat a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor. 

Les persones treballadores tenen dret a accedir, ja sigui a través de la representació legal de les persones treballadores, o en el seu defecte, a través d’elles mateixes, a l’esmentat registre salarial. 

Per tal que la taula sigui comprensible i reflecteixi correctament les dades, s’ha de concretar el número total de persones treballadores, la distribució d’aquest número per grups i la disgregació que correspon per sexes. 

 

Qui està obligat a realitzar el registre salarial?

  • Totes les empreses, independentment del número de persones treballadores que hi presten serveis. 
  • A més, en empreses que comptin amb una plantilla superior a 50 persones treballadores, quan la mitjana de les retribucions del personal d’un sexe sigui superior a les de l’altre en un 25% (prenent el conjunt de la massa salarial o la mitjana de les percepcions satisfetes) l’empresari haurà d’incloure al Registre Salarial una justificació que acrediti que aquesta diferència respon a motius no relacionats amb el sexe de les persones treballadores. 


Sancions per no disposar del Registre Salarial
L’article 6 de l’esmentat RD-Llei 6/2019, ha introduït una nova redacció de l’article 7.13 de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social. Així, es considera infracció greu. “no complir les obligacions que en matèria de plans i mesures d’igualtat estableixen la Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l’Estatut dels Treballadors o el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació”. 

L’obligació de disposar d’un Registre Salarial apareix regulada a l’Estatut dels Treballadors. Així, l’incompliment que suposa el fet de no formalitzar un registre de salari desagregat per sexe suposaria una infracció de caràcter greu, podent comportar una sanció d’entre 626 euros i 6.250 euros

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top