Si no has presentat els comptes anuals del 2022, tens fins el 31 de desembre per a evitar sancions

Tot i que el termini per a realitzar el dipòsit dels comptes anuals de l’any anterior va finalitzar el 30 de juliol amb caràcter general per a aquelles empreses l’exercici de les quals coincideix amb l’any natural, si no van presentar els comptes dins del termini però ho realitzen abans d’acabar l’any s’evitaran un possible procediment sancionador, així com el tancament del full registral de la societat.

 

És d’aplicació el règim sancionador quan es presenten amb retard, tot i que sigui mínim?

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) posa aquest exemple:

“En relació amb el cas plantejat, retard d’un mes en la presentació a dipòsit dels comptes anuals, s’ha d’informar que, atenent al règim sancionador abans descrit (vegis al respecte la consulta publicada al Butlletí Oficial d’aquest Institut sobre l’aplicació d’aquest règim anteriorment mencionada)en cas que els comptes anuals d’un exercici X es presentin fora de termini, però abans del 31 de desembre de l’exercici X+1 (en el supòsit d’exercici econòmic d’any natural), no seria aplicable el tancament registral d’acord amb la normativa registral, i tot i que la norma declari que es produiria un incompliment susceptible de sanció per aquest Institut d’acord amb l’article 283 del TRLSC, aquesta societat no constaria com a incomplidora en la relació de societats incomplidores que anualment remet la Direcció General de Registres, llistat en els que tan sols consten les societats que persisteixen en els seus incompliments a 31 de desembre de l’any x+1”.

 

Per tant, si els comptes es dipositen abans de finalitzar l’any en el qual s’havien de presentar, és a dir, abans del 31 de desembre de l’any següent al qual es refereixen, per a una empresa l’exercici econòmic del qual coincideixi amb l’any natural, no seria d’aplicació ni el tancament registral ni la imposició de sanció, al no aparèixer com a societat incomplidora.

 

Per contra, si arribat el 31 de desembre encara no ha presentat els comptes anuals de l’exercici anterior, s’haurà d’enfrontar al tancament registral i a una possible multa.

 

Quines conseqüències existeixen per no presentar els comptes anuals?

El tancament del full registral impedeix que s’inscrigui al Registre Mercantil qualsevol document referit a la societat mentre l’incompliment persisteixi, excepte que es tracti dels títols relatius al cessament o dimissió d’administradors, gerents, directors generals o liquidadors, i a la revocació o renúncia de poders, així com a la dissolució de la societat i nomenament de liquidadors i als assentaments ordenats per l’autoritat judicial o administrativa.

 

L’inici d’un expedient sancionador culminarà amb la imposició a la societat d’una multa per import de 1.200€ a 60.000€, fins i tot si la societat estava inactiva, amb un termini de prescripció de 3 anys.

 

Necessites assessorament? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top