Si la teva empresa emet tiquets restaurant, està obligada a controlar-ne el seu ús?

Els tiquets restaurant són una ajuda econòmica i un incentiu que moltes empreses i treballadors autònoms ofereixen als seus empleats, perquè aquests els puguin canviar durant l'horari de menjar.


Els tiquets restaurant com han de tributar-se?
A nivell fiscal, aquests tiquets restaurant estan exempts en IRPF sempre que compleixin amb els següents requisits:

  • El servei ha de realitzar-se durant dies hàbils del treballador. No serà compatible el seu ús en dies que es reportin dietes per manutenció.
  • No podrà superar els 11€/dia, existint retribució en espècie com a rendiment del treball per l'excés.
  • Hauran d'estar numerats, figurar l'entitat emissora, el nom de l'empleat al qual es lliura i no seran transmissibles.
  • No podran acumular-se les quanties no reportades d'un dia als següents.
  • L'empresa haurà de portar un control dels xecs lliurats a cada empleat, recordant dia de lliurament i import.

 

I si aquests tiquets restaurant es consumeixen en dies no laborals?
La Direcció General de Tributs (DGT) ha resolt aquesta qüestió, de tal forma que, si s'incompleixen els citats requisits, la utilització d'aquests instruments pels empleats donarà lloc a una retribució en espècie del treball. És a dir, correspon a l'empresa, per la seva condició de pagadora dels rendiments, l'obligació que els Tiquets Restaurant lliurats al treballador s'adeqüin als requisits establerts en aquest article 45.2. 2n, ja que en cas contrari existiria retribució en espècie i per tant obligació de realitzar el corresponent ingrés a compte d'acord amb el que es disposa en l'article 102 del mateix Reglament.

 

Un treballador pot acumular els tiquets?
Existeix prohibició de l'acumulació de quanties i la responsabilitat del seu compliment és exigible al treballador, per la qual cosa depèn de la voluntat de l'empleat acumular en un dia les quanties no consumides en altres dies i no imposa a les empreses cap obligació específica de control sobre el compliment d'aquest requisit.

Per tant, si l'empleat incomplís la prohibició d'acumulació de quanties prevista, haurà d'incloure en la declaració de l'IRPF que procedeixi les retribucions en espècie corresponents als imports acumulats i l'empresa no estarà obligada a practicar l'ingrés a compte que hagués correspost, sempre que compleixi les restants condicions establertes en l'abans reproduït article 45 del Reglament de l'IRPF.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top