Si ets autònom@, aquestes són les despeses que pots deduir-te a la campanya de Renda

L'Agència Tributària ha recopilat a la seva pàgina web totes les despeses que podran deduir aquest any els autònom@s a la declaració de la Renda. A més, recorda que aquesta serà la primera vegada que tots els autònom@s hauran de presentar-la i declarar tots els ingressos i despeses que van tenir l'any 2023.

Quines despeses són deduïbles per als autònom@s en aquesta pròxima de campanya de la Renda?

 • La quota d’autònom@

Es tracta de la quota al règim especial de treballadors autònoms (RETA) del titular de l'activitat i, si és el cas, les aportacions a mutualitats de previsió social de l’empresari@ o professional.

 • Matèries primeres i existències

S'inclou l'aprovisionament de mercaderies i matèries primeres pel seu preu d'adquisició. S'inclouen també el consum d'altres aprovisionaments diferents però necessari per a poder prestar el servei (recanvis, embalatges, material d'oficina, etc.).

 • Arrendaments i cànons

Les despeses originades pel lloguer de béns mobles (per exemple, maquinària) o immobles (per exemple, el local), així com les quantitats satisfetes pel dret d'ús de patents, marques i propietat industrial.

 • Subministraments

Si el consum s'ha produït en el local comercial, pot deduir-se al 100% tot el valor dels seus consums d'electricitat, aigua, gas, telefonia i internet i altres proveïments.

Si es treballa des de l'habitatge habitual, aquests subministraments seran deduïbles en el percentatge resultant d'aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, tret que es provi un percentatge superior o inferior.

Per exemple: un autònom dedica la meitat del seu habitatge de 100 metres quadrats a l'activitat i vol deduir-se 2.000 euros de llum de l'any 2022, haurà d'aplicar un 30% a 1.000 euros -el 50% dels 2.000 euros-. Aquests 333 euros de resultat serien la despesa que podria incloure el contribuent en la Renda.

 • Primes d'assegurances

Són les primes per contractes d'assegurances de béns, drets i productes que constitueixin el patrimoni afecte a l'activitat de l'empresa. El cas més comú seria el de l'assegurança de responsabilitat civil.

 • Serveis professionals

És deduïble l'import que han pagat durant l'any als professionals pels serveis prestats a l'empresa. S'inclouen els honoraris d'economistes, advocats, auditors, notaris, especialistes informàtics, màrqueting, …

 • Treballs realitzats per altres empreses

També es consideren com a deduïbles els treballs, que encara sent part del procés de producció pròpia, s'encarreguin a altres empreses (subcontractació).

 • Despeses financeres

Com les despeses de finançament dels crèdits sol·licitats per a l'empresa, recàrrecs per ajornament de pagament de deutes corresponents a l'activitat o interessos per fraccionaments de deutes tributaris. Són deduïbles sempre que no superin el límit del 30% del benefici operatiu de l'exercici.

 • Despeses de reparació i conservació

S'entén per reparació el procés pel qual es torna a posar en funcionament un element de l'immobilitzat. Per part seva, la conservació té per objecte mantenir l'actiu en bones condicions de funcionament i la seva capacitat productiva.

 • Despeses de manutenció

Despeses que realitza al llarg de l'any en la seva pròpia manutenció. L'agència Tributària fixa els següents límits:

 • 26,67 euros sense pernoctar i 53,34 euros si pernocta en un municipi d'Espanya.
 • 48,08 euros sense pernoctar i 91,35 euros si pernocta a l'estranger.
 • Dietes i assignacions de viatge dels empleats

Són les quantitats que hagin pagat en el seu negoci per a sufragar o compensar les despeses de manutenció i estada en restaurants, hotels i altres establiments d'hostaleria així com les despeses de locomoció en què incorrin els seus treballador@s per desplaçaments al seu lloc de treball habitual.

Perquè aquestes despeses siguin deduïbles cal complir algunes condicions:

- Que siguin despeses del propi contribuent.

- Que es realitzin en el desenvolupament de l'activitat econòmica. És a dir, que siguin propis de l'activitat.

- Que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria.

- Que s'abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament.

 • Sous

Si tenen empleats, són deduïbles les retribucions de la seva plantilla, entenent com a tal els sous, pagues extraordinàries, retribucions en espècie (inclòs l'ingrés a compte sempre que no s'hagi repercutit als perceptors), etc.

 • Seguretat Social dels empleats

Els autònom@s poden deduir les quantitats satisfetes a la Seguretat Social per cotitzacions socials a càrrec de l'empresa sense incloure les cotitzacions corresponents al titular de l'explotació.

 • Indemnitzacions

Poden incloure's com a despesa en la Renda l'import de les indemnitzacions pagades al personal per a rescabalar-li d'un mal o perjudici encara que resultin exemptes per al perceptor.

 • Aportacions a sistemes de previsió social

Una de les novetats que s'inclouen de cara a aquesta renda és l'augment de despeses deduïbles per les aportacions a plans de previsió social. Són deduïbles les contribucions efectuades per l'empresari com a promotor d'un Pla de Pensions als seus empleats.

 • Altres despeses del personal

Com, per exemple, les despeses de formació del personal, primes per contractes d'assegurances sobre la vida, accidents, malaltia,… així com usos i costums del personal (per exemple, les cistelles de Nadal).

 • Alguns tributs fiscalment deduïbles

És el cas de l'IBI, l'IAE i altres taxes que no tinguin caràcter sancionador i corresponguin al mateix exercici que els ingressos.

 • Amortitzacions

Les quantitats comptabilitzades que, en concepte d'amortització de l'immobilitzat material, intangible i de les inversions immobiliàries correspongui a la depreciació que sofreixin els diferents elements per funcionament, ús, gaudi o obsolescència.

 • Altres despeses deduïbles

L'adquisició de llibres, subscripció de revistes professionals i adquisició d'instruments no amortitzables, despeses d'assistència a cursos, conferències, congressos, quotes satisfetes per l'empresari o professional a corporacions, cambres i associacions empresarials legalment constituïdes.

Necessites assessorament fiscal?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top