Si els teus empleats estan teletreballant, has de comunicar a la TGSS un nou concepte retributiu

Les empreses que tinguin treballadors que realitzin funcions laborals en la modalitat teletreball, hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social -TGSS-, dins de les retribucions de cadascun d'ells, un nou concepte retributiu 0062 “DESPESES DE TELETREBALL”. La TGSS ja ha implementat a la seva plataforma aquest nou concepte retributiu per a complir amb l'obligació d'informació per part de les empreses.

El Reial decret llei 28/2020, estableix el dret dels treballadors que prestin els seus serveis sota aquesta modalitat, a rebre l'abonament o compensació de les despeses en què poguessin incórrer per l'acompliment de les seves tasques (equips informàtics, eines i altres mitjans):

  • b) Enumeració de les despeses que pogués tenir la persona treballadora pel fet de prestar serveis a distància, així com forma de quantificació de la compensació que obligatòriament ha d'abonar l'empresa i moment i forma per a realitzar la mateixa, que es correspondrà, d'existir, amb la previsió recollida en el conveni o acord col·lectiu d'aplicació.

D'aquesta manera, el TGSS busca recollir la compensació d'aquestes despeses que suporten els treballadors per exercir el seu treball a distància, i que els són abonats/compensats per part de l'empresa.

Per a aquests casos, la justificació vindria donada pel contingut de l'acord de treball a distància establert entre empresa i treballador i la regulació recollida en els convenis o acords col·lectius.

Si la teva empresa compensa aquest tipus de despeses, no oblidis relacionar els mateixos en aquest nou concepte retributiu 0062 “DESPESES DE TELETREBALL” amb obligació de comunicar a la TGSS.

Finalment, et recordem que aquestes compensacions no cotitzen; no s'inclouen en la base de cotització.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top