Si desenvolupes activitats de sectors diferenciats, ja pots sol·licitar la deducció comuna de l’IVA

Al novembre s’obre el termini perquè els subjectes passius de l’IVA puguin sol·licitar a l’Administració Tributària un règim de deducció comuna als sectors diferenciats de l’activitat professional o empresarial que desenvolupin, amb efectes per l’any següent.

 

Activitats diferenciades

Es consideren sectors diferenciats d’activitat a aquells grups d’activitats que són diferents en referència al seu objecte i grau de deducció fiscal; en concret, l’article 9.1r.c).a’) de la Llei de l’IVA es refereix a aquelles activitats que compleixin els següents requisits:

  • Tinguin assignats grups diferents en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) i
  • El dret a la deducció de l’IVA suportat de les quals difereixi en més de 50 punts percentuals d’una activitat a una altra.

La pròpia Llei de l’IVA també considera sectors diferenciats a:

  • Les activitats acollides als règims especials simplificat, de l’agricultura, ramaderia i pesca, de les operacions amb or d’inversió o del recàrrec d’equivalència.
  • Les operacions d’arrendament financer.
  • Les operacions de cessió de crèdits o préstecs, amb excepció de les realitzades en el marc d’un contracte de “factoring”.

Per tant, realitzar diverses activitats diferents no comporta per si sol desenvolupar sectors diferenciats d’activitat si no es compleixen les dues condicions anteriors de manera simultània.

 

Activitats accessòries:

No es considera activitat diferenciada l’accessòria d’una altra de principal. A aquests efectes, són activitats accessòries aquelles el volum d’operacions de les quals no excedeixi del 15% del de la principal i a més contribueixi a la seva realització. El règim de deducció de l’activitat accessòria serà el mateix que el de l’activitat principal.

 

Deducció per separat

Quan un subjecte passiu realitzi diverses activitats considerades diferenciades, s’estableix l’obligació que la deducció de quotes de l’IVA suportat es faci de forma independent per a cada un dels sectors (separant de forma interna els béns i serveis adquirits per a cada una de les activitats diferenciades).

 

Com que la declaració de l’Impost sobre el Valor Afegit és única tant si es desenvolupa una o més activitats, en primer lloc haurem d’aplicar la norma de la prorrata general o especial a cada sector diferenciat i després sumar les quotes deduïbles de cada activitat per a obtenir l’import a consignar al model 303 de declaració de l’IVA.

 

Deducció comuna

A efectes de reduir la càrrega administrativa que suposa aquesta diferenciació, es pot sol·licitar a l’Administració Tributària que autoritzi l’aplicació d’un règim de deducció comuna al conjunt de sectors diferenciats de l’activitat, això és, aplicar la norma de la prorrata general a la totalitat de les activitats com si es tractés d’un sol sector d’activitat per a obtenir l’IVA suportat deduïble.

 

Aquesta sol·licitud no té un model normalitzat, podent utilitzar per a aquesta finalitat el següent escrit: Model de Sol·licitud d’aplicació d’un règim de deducció comuna pels sectors diferenciats.

 

Es podrà presentar de manera presencial a les oficines de la AEAT i de Correus o de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Agència Tributària, durant el mes de novembre anterior a l’any en el qual es vulgui que tingui efecte o, en els supòsits d’inici d’activitat, fins a la finalització del mes següent a aquell en el qual es produeixi el començament habitual de l’activitat.

 

Aquesta autorització, que s’haurà de resoldre en el termini d’un mes, seguirà vigent mentre no sigui revocada o s’hi renunciï, si bé, no tindrà efectes l’any en què el total de les quotes deduïbles per aplicació del règim de deducció comuna excedeixi en un 20% del que resultaria d’aplicar amb independència el règim de deduccions respecte de cada sector diferenciat, per la qual cosa cal tenir molt en compte aquesta possible diferència per a procedir a regularitzar aquesta situació en cas de produir-se amb la finalitat d’evitar procediments de comprovació o d’inspecció per part d’Hisenda.

 

Important

A l’última declaració de l’IVA corresponent a cada any s’ha de calcular la prorrata de deducció definitiva en funció de les operacions realitzades en el total de l’any i practicar la consegüent regularització de les deduccions provisionals realitzades a les anteriors declaracions d’IVA.

 

Tens dubtes? T’ajudem

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top