S'estén el termini de domiciliació corresponent a la presentació de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries

Avui el BOE publica l'Ordre HAC/5/2021, de 13 de gener, per la qual s'estén el termini de domiciliació corresponent a la presentació de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.

Els terminis de presentació de les declaracions i autoliquidacions tributàries els terminis generals de les quals la presentació telemàtica d'autoliquidacions amb domiciliació de pagament siguin fins al 15 de gener de 2021, s'amplien excepcionalment fins a les 15.00 del dia 18 de gener de 2021, sempre que el contribuent que efectuï la presentació s'hagi vist afectat pels efectes de la borrasca «Filomena». 

Aquestes declaracions i autoliquidacions seran les assenyalades en l'annex II de l'Orde EHA/1658/2009, de 12 de juny (PREMI AQUÍ PER A VEURE-HO), per la qual s'estableixen el procediment i les condicions per a la domiciliació del pagament de determinats deutes a través de comptes oberts en les entitats de crèdit que presten el servei de col·laboració en la gestió recaptatòria de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 

Sense perjudici del que es disposa en el paràgraf anterior, el termini d'ingrés de les autoliquidacions no experimenta modificació, per la qual cosa el deute de l'import domiciliat en el compte de l'obligat tributari haurà d'efectuar-se el dia 20 de gener de 2021 o l'immediat hàbil posterior si el 20 fos inhàbil.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top